• اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

  زهرا صدری ایرانی

  کارشناس ارشد شیمی فیزیک

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : sadri@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  غلامرضا امیری

  دکتری تخصصی فیزیک

  مرتبه علمی : دانشیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : amiri@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مریم خادمی

  دکتری تخصصی فیزیک

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : khademi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  غزاله رسانه

  کارشناس ارشد ژئوفیزیک

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : rasaneh@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  شراره اکابری

  کارشناس ارشد تربیت بدنی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : akaberi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link