• اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

  غلامعباس صائب

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : saeb@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  آسیه کازرونی

  دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : kazerooni@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  نیلوفر محمدی

  دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : n_mohammadi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link