• اعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژی(زیست فناوری)

  مریم محمدی سیچانی

  دکتری تخصصی بیوتکنولوژی ميکروبي

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک :  mohamadi_m@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  سید حسین میردامادیان

  کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ميکروبي

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک :    mirdamadian@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مصطفی محمدی

  کارشناس ارشد ژنتیک

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک :    mohamadi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  ناهید تاج الدین

  کارشناس ارشد ژنتیک

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک :    tajedin@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  نسرین یزدانپناهی

  دکتری تخصصی ژنتیک

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک :    yazdanpanahi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link