• اعضای هیات علمی گروه مامایی

  مریم اله دادیان

  دکتری تخصصی مامایی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : allahdadian@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  احلام پامناری

  کارشناس ارشد مامایی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : pamenari@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  شمیلا مشرف

  کارشناس ارشد مامایی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : mosharraf@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  الهام یوسفیان

  کارشناس ارشد بافت و تشریح

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : yousefian@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  ژولیانا فلاحتی

  کارشناس ارشد مامایی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : falahati_j@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مژگان ممتازپور

  کارشناس ارشد مامایی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : momtazpour@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مرضیه جوانمردی

  دکتری تخصصی مامایی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : javanmardi_m@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link