• گروه سلولی و مولکولی

  دکتر رامش منجمی

   سوابق تحصیلی : دکترای فیزیولوژی جانوری

  مرتبه علمی : استادیار

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱    داخلی ۱۳۸

  ایمیل: shahani@iaufala.ac.ir

  کارشناس آموزشی گروه بیوشیمی – بیوفیزیک

  آقای ناصر لطیفی

  تلفن تماس :۳۵ – ۳۷۴۲۰۱۳۴  – ۰۳۱       داخلی   ۱۳۹

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۶:۱۰