• گروههای آموزشی

  گروه های آموزشی نام مدیر گروه
   آموزش زبان انگلیسی خانم حسین پور
  بیوتکنولوژی
  خانم منجمی
  پرستاری خانم مکی
  حسابداری
  آقای ریاحی نسب
  زبان و ادبیات عرب آقای نجاریان
  زبان و ادبیات فارسی خانم کازرونی
  زیست شناسی جانوری خانم منجمی
  زیست شناسی سلولی و مولکولی
  خانم شاهانی پور
  زیست شناسی گیاهی خانم منجمی
  شیمی (فناوری اسانس)
  خانم شاهانی پور
  علوم پایه
  خانم خادمی
  فرهنگ و معارف اسلامی آقای فیضی
  کامپیوتر خانم عسگری
  مامایی خانم اله دادیان
  معماری خانم آریانا
  میکروبیولوژی  خانم قندهاری