• پروپوزال های تصویب شده سال ۹۷

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ نیلوفر رنجکش ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۶ بررسی تاثیر آنزیم های پروتئاز و α آمیلاز بر تشکیل بیوفیلم توسط  استرپتوکوکوس موتانس جداسازی شده از پلاک دندانی دکتر نفیسه سادات نقوی دکتر مریم محمدی سیچانی
  ۲ منصوره صادقی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۷

  جداسازی و شناسایی مخمرهای مولد آنزیم ال آسپاراژینازو بهینه سازی تولید توسط آزمون آماری RSM

  دکتر کیوان بهشتی مآل دکتر فرشته قندهاری
  ۳ عاطفه شهرکی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۵ اثر باکتری¬های محرک رشد ریزوسفری بر رشد و فاکتورهای فیزیولوژیک گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorious )تحت شرایط تنش سرب دکتر مریم محمدی سیچانی دکتر منیره رنجبر
  ۴ فاطمه کریمیان نوکابادی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۴ تولید بیوتکنولوژی کاروتوئید بوسیله رودوتورولموسیلاژینوزا و کاربرد آن در صنایع غذایی و بررسی پروفایل لیپیدی در موش دکتر محبوبه مدنی دکتر نوشین نقش
  ۵ سمانه بهرامی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۵ بررسی تاثیر ضد قارچی و سیتوتوکسیک متابولیت های باسیلوس آتروفئوس دکتر محبوبه مدنی دکتر رامش منجمی
  ۶ خاطره ترابی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۳ تولید کاروتوئید بوسیله قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم و بررسی کاربرد آن در صنایع غذایی و تاثیر آن بر آنزیمهای کبدی و سمیت کبدی  در موش سوری نر دکتر نوشین نقش دکتر محبوبه مدنی
  ۷ فاطمه قنبر پور راهداری ۱۷۲۳۰۵۵۴۹۶۲۰۰۲ مقایسه اثر آنتی اسکلروتیک عصاره ی هیدروالکلی گیاه گلدر و ریحان با داروی کیناکرین از طریق مهار آنزیم فسفولیپاز     در رب های نژاد ویستارA2 دکترشاهانی پور دکتر رامش منجمی
  ۸ مژگان واثقی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۱ تاثیر نسبت های مالی و تولید ناخالص داخلی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۹ آرزو علیدادی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۲ بررسی رابطه بین نگهداری وجه نقد و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر مهدی فلاح محضه
  ۱۰

  ماریتا زایه کندی

  ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۵ بررسی اثر روند تغییرات شاخص نفت خام ایران بر شاخص بورس تهران مبتنی بر مدل شبکه¬های عصبی بازگشتی ( RNN) دکتر ابوالفضل یحیی آبادی دکتر علی تقوی مقدم
  ۱۱

  مریم نوربخش نژاد

  ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۴ تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر رابطه محافظه کاری شرطی و عملکرد شرکت دکتر سیدعباس هاشمی
  ۱۲

  ندا حافظی نیا

  ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۳ تأثیر قابلیت سودآوری, نقدینگی و اظهارنظر حسابرس در تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر رسول موسی الرضایی دکتر ناهید عابدی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ نگار محمدی ۱۷۲۳۰۵۰۷۷۶۲۱۰۱ بررسی فراوانی گاردنرلا واژینالیس در مبتلایان به واژینوز مراجعه کننده به درمانگاه های فلاورجان به روش مولکولی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن دکتر مریم محمدی سیچانی دکتر مریم اله دادیان
  ۲ سارا مهدی زاده ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۶ تولید کاروتوئید بوسیله قارچ ردوسپورودیوم بابجوا و بررسی کاربرد آن در صنایع غذایی و تاثیر آن بر آنزیمهای کبدی و سمیت کبدی  در موش سوری نر دکتر نوشین نقش دکتر محبوبه مدنی
  ۳ فریماه غفوری جبلی تحلیل تأثیر سرمایه و نسبت های نقدینگی بر درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۴ ندا مولوی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۶ توانایی مدیریت ، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه دکتر مهدی فیل سرایی
  ۵ خدیجه متقیان کلبی بکی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۷ تأثیر تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شواهدی از حق الزحمه حسابرس دکتر ابوالفضل یحیی آبادی دکتر ناهید عابدی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ حنان جودکی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۸ جداسازی میکروارگانیسم های مولد فیتاز از پروبیوتیک های رایج در غذای طیور و فضولات ماکیان و بهینه سازی تولید آنزیم با RSM دکتر زرین دخت امامی دکتر سید حسین میردامادیان
  ۲ افسانه ملامیرزایی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۱۰ مقایسه تاثیر دود سرگین الاغ ماده و کاج بر باکتری های مقاوم به چند آنتی بیوتیک مسبب عفونت های ادراری در زنان باردار دکتر مریم اله دادیان دکتر منیر دودی
  ۳ مائده خدادادی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۹ بررسی فراوانی مایکوپلاسما هومینیس در مبتلایان به واژینوز باکتریال در فلاورجان به روش مولکولی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک دکتر مریم اله دادیان دکتر مریم محمدی
  ۴ مریم خدامی بافقی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۷ بهینه سازی زیست پالایی نفت خام در مقیاس پایلوت توسط میکروارگانیسم های جداسازی شده از منابع آلوده به نفت با استفاده ازResponse Surface Methodology (RSM)  دکتر  زرین دخت امامی کرونی  دکتر ملاحت رضایی
  ۵ افروز شیرانی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۲۵ اثرات محافظتی عنصر روی بر فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز سرم در رتهای مسموم با آلومینیوم دکتر مشتاقی دکترفولادگر
  ۶ فریده مرادی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۲۴ اثرات آلومینیوم بر  فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز و اثرات محافظتی عصاره سیر بر آن دکتر مشتاقی دکتر رنجبر
  ۷ نگار شاهسونی ۹۴۰۱۸۳۰۰۵ فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از استافیلوکوک آرئوس در موش های دیابتی با استفاده از نانوامولسیون حاوی آلومینیوم کلرید پتالوسیانین عدم انطباق با پروپوزال

  ظرفیت مشاوره خانم دکتر قندهاری تکمیل می باشد

   

  مقطع دکتری

  ۸

  نیمااسلام نژاد

  ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۱۱ بررسی خصوصیات مولکولی و عوامل موثر در بیماریزایی جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و دارای مقاومت حد واسط به ونکومایسین دکتر فرشته قندهاری

  دکترمحسن میرزایی

  دکترمحمدرضامهرابی

  دکترمحبوبه مدنی

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ ریحانه السادات طباطبایی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۸ جداسازی و بهینه سازی تولید آنزیم سلولاز در میکروارگانیسم های مولد سلولاز جداسازی شده از خاک و پروبیوتیک های رایج مورد استفاده در غذای دام و طیور و بررسی تاثیر آن بر کیفیت غذا دکتر  زرین دخت امامی کرونی  سید حسین میردامادیان
  ۲

  زهرا شربتی

  ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۱۲ فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از پسودوموناس آئروزینوزا و

  بررسی فاکتورهای مرتبط با استرس اکسیداتیو در شرایط in vivo

  خانم دکتر فرشته قندهاری 

  خانم دکتر  مهنوش فاطمی

  ۳

  نفیسه زارع زاده

  ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۲۶ بررسی اثر نوشیدنی حاصل از کمبوچا کشت شده   روی چای سیاه و اسطوخودوس بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم چربی (LDL، HDL، VLDL،کلسترول ولیپوپروتئین لیپاز)، میزان گلوکز و HblA1c سرم رت‌های تیمار شده با استرپتوزوتوسین

  دکتر  زهرا رضایتمند 

  دکتر کهین شاهانی پور

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پایان نامه عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ بهناز عباسی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۰۱ بررسی اثر ایمنولوژیک زهر زنبور عسل روی موش آلوده به کاندیدا آلبیکنس دکتر لاله هویدا دکتر محبوبه مدنی
  ۲ عظیمه صفری غریب وند ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۱۳ جداسازی وشناسایی باکتری های مولد آنزیم هیالورونیداز و بهینه سازی

  تولید توسط آزمون آماری تاگوچی

  دکتر کیوان بهشتی مآل ———
  ۳ نگار شاهسونی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۱۴ فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از استافیلوکوک آرئوس در موش های دیابتی با استفاده از نانوامولسیون حاوی آلومینیوم کلرید پتالوسیانین دکتر  ملاحت رضایی دکتر فرشته قندهاری
  ۴ مرضیه علیزاده کوپایی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۱ حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (قبل و بعد از بحران مالی) دکتر مهدی فلاح مهنه
  ۵ ندا حسینی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۹ بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک عدم پرداخت در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۶ سحر رشیدی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۲ بررسی رابطه بین ساخنار سرمایه و واکنش شرکتها به شوکهای منفی سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران دکتر مصطفی حبیبی دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۷ مریم رضایی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۲۹ مطالعه تغییرات فاکتورهای آپوپتوتیک Bax، p53 ، BCL2، سلولهای سرطان پستان القا شده توسط DMBA در رت های صحرایی ماده نژاد ویستار تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه زرین گیاه دکترشاهانی پور دکتررنجبر
  ۸ اعظم السادات میرباقری ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۳۰ بررسی تاثیر چرخه اقتصادی ومحافظه کاری حسابداری برمحدودیت های مالی دکترسیدمحسن خلیفه سلطانی دکترعلی تقوی مقدم
  ۹ فریماه غفوری جبلی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۲۸ تحلیل تاثیرسرمایه ونسبت های نقدینگی بردرماندگی مالی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دکترسیدمحسن خلیفه سلطانی دکترعلی تقوی مقدم
  ۱۰ اعظم کارگر ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۰۲ دکترنسرین یزدان پناه دکتر فرشته قندهاری
  ۱۱ سارا سلیمانی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۰۳ دکتر مهنوش فاطمی دکتر فرشته قندهاری

  مقطع دکتری

  ۱۲

  گیتی علیزاده مقدم

  ۱۷۲۳۰۵۱۶۹۶۲۰۰۱ بررسی مورفولوژیکی و مقاومت ارقام گوجه فرنگی به عامل لکه موجی ۱-دکتر  زهرا رضایتمند

  ۲- مهدی نصر اصفهانی

  دکتر مهدی خزائی

   

  داور دفاع از پروپوزال های دانشجویان مقطع دکتری  به شرح ذیل تعیین گردید:

  ۱

  گیتی علیزاده مقدم

  بررسی مورفولوژیکی و مقاومت ارقام گوجه فرنگی به عامل لکه موجی ۱-دکتر  زهرا رضایتمند

  ۲- مهدی نصر اصفهانی

  دکتر مهدی خزائی اساتید داور
  دکتر شکوفه انتشاری(داور مدعو خارجی)

  دکتر محبوبه مدنی(داور مدعو داخلی

  دکترمنیره رنجبر(داور گروه تخصصی)

  دکتر لیلا امجد( داور گروه تخصصی)

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو شماره دانشجویی عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ بهاره قائدی باردئی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۳ تحلیل تاثیر توانایی های مدیریتی بر کیفیت گزارش های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر محسن خلیفه سلطانی دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۲ ندا آتش ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۳۱ بررسی تاثیر چرخه عمر بر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط در بورس اوراق بهادار تهران دکتر محسن خلیفه سلطانی دکتر محسن رحیمی
  ۳ مینا قربانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۸ بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت جریانات نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران دکترمصطفی حبیبی دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۴ منصوره رحیم زاده ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۱۰ بررسی تاثیرارتباطات سیاسی بر رابطه ی بین خصوصیات هیئت مدیره و نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران دکترمصطفی حبیبی دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۵ رویا فریدون فر ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۷ تاثیر ضعف کنترل داخلی بر ذخایر زیان وام ها: شواهدی از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر ابوالفظل یحیی آبادی دکتر محسن رحیمی
  ۶ طیبه خسروی هفشجانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۹ بررسی رابطه بین نقدینگی سهام و پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر مهدی فلاح مهنه _
  ۷ مژگان یوسفی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۴ بررسی تاثیر اخبالر سودهای بزرگ و منفی بر پیش بینی مدیریت دکتریحی ابادی ناصر ریاحی نسب
  ۸ فاطمه رفیعی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۶ بررسی تاثیر ساختار مالکیت،کیفیت حسابرسی،ساختار هیات مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام دکتر ابوالفضل یحیی آبادی دکتر محسن رحیمی
  ۹ مریم بابائی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۰۵ بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و اندازه شرکت بر ارزش شرکت دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۱۰ ندا جعفری طادی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۱۱ تاثیر ناپایداری شدید سهام و محافظه کاری برهزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران دکتر موسی رضایی دکتر محسن رحیمی
  ۱۱ سمیه مختاری ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۱۲ بررسی ارتباط کیفیت حسابداری وریسک اطلاعاتی بر نوسانات ضمنی اعلام سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران دکتر سید محسن خلیفه سلطان دکتر محسن رحیمی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ ساناز طباطبایی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۱۰۰۱ بررسی تطبیقی زیست پالایی خاک های آلوده به نفت با همکاری میکروارگانیسم های تجزیه کننده ی نفت و ضایعات زیستی دکتر زرین دخت امامی کرونی دکتر مریم محمدی سیچانی
  ۲ الهام کریمی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۰۴  

  بررسی رابطه بین سم آفلاتوکسین و هپاتیت B و C در مراجعه کنندگان به انتقال خون استان اصفهان 

   

  دکتر محبوبه مدنی دکتر کیوان بهشتی مآل
  ۳ ساناز رجبی                ۱۷۲۳۰۵۵۴۹۷۱۰۰۱ بررسی تاثیر عصاره ی مغناطیسی سیاهدانه (Nigella Sativa) و نانوذرات اکسید منیزیوم(MgO)  بر میزان انسولین و گلوکز پلاسما و بیان ژن Igf1 در کبد رت های نر دیابتی دکتر  نوشین نقش دکتر غلامرضا امیری
  ۴ شکوه شاهین ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۱۰۰۲ تاثیر عصاره پسماند کمپوست قارچ آگاریکوس بیسپوروس بر جوانه­زنی و خصوصیات رشد گیاه گلرنگ تحت تنش سرب دکتر مریم محمدی سیچانی دکتر زهرا رضایتمند
  ۵ فائزه نادعلی نجف آبادی ۱۷۲۳۰۵۰۵۹۷۱۰۰۱ بررسی تاثیر عصاره مغناطیسی سیاهدانه و نانوذرات اکسید منیزیم بر تری گلیسرید، کلسترول و یون های منیزیم و کلسیم پلاسما و بیان  ژن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا ((Tnf-alpha کبدی در رت های نر دیابتی                     دکتر نسرین یزدان پناهی دکتر منیره رنجبر
  ۶ مهری عبدالهی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۱۰۰۱ مقایسه اثر درمانی عصاره آبی و الکلی کلاه بادمجان  Solanum melongena و بامیه  esculentus Hibiscus و زردچوبه  Curcuma longa  با متفورمین در موش های صحرایی نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین دکتر رامش منجمی دکتر کهین شاهانی پور
  ۷ محبوبه امینی خشویی ۱۷۲۳۰۵۵۴۹۷۱۰۰۲ بررسی تأثیرات عصاره مغناطیسی سیاهدانه (Nigella Sativa)و نانو ذرات اکسید منیزیم ) (MgO بر میزان Fe سرم و CBC و بیان ژن کاتالاز (Cat)کبد در رت های نر دیابتی دکتر مریم استاد شریف دکتر نوشین نقش
  ۸ میترا زارعان آدرمنابادی ۱۷۲۳۰۵۵۴۹۷۱۰۰۳ بررسی تاثیر عصاره مغناطیسی هیدرواتانولی سیاهدانه(Nigella Sativa )و نانوذرات اکسید منیزیم بر میزان آنزیم های کبدی SGPT وSGOT و بیان ژنGpx1 در کبد رت های دیابتی نر

   

  دکتر نوشین نقش دکتر نسرین یزدان پناهی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پایان نامه عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ محدثه فتاحی نیسیانی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۰۹ اثر ضدقارچی ترکیبات لیپوپپتیدی تولید شده توسط باسیلوس آمیلولیکوئی فاسینس M13-RW01 و بررسی آسیب وارد شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی دکتر محبوبه مدنی دکتر رسول محمدی
  ۲ افروز شفیعی لردجانی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۰۸ بررسی تاثیر ضد میکروبی کاروتنوئیدهای رودوتورولا گلوتینیس بر برخی باکتری های بیماریزا در ماهی قزل آلای رنگین کمان و توانایی تحریک ایمنولوژیک آن دکتر محبوبه مدنی دکتر شفیق شفیعی
  ۳ حدیث کارخیران خوزانی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۰۷ فعالیت بیولوژیک متابولیت های باسیلوس سوبتیلیس بر علیه برخی قارچ های بیماریزا و بررسی آسیب وارده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی دکتر محبوبه مدنی دکتر رسول محمدی  
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو شماره دانشجویی عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ زینب بابایی ۹۵۰۰۱۹۸۱۸ بررسی خاصیت ضدباکتریایی و اثر ترکیبی عصاره اتانولی ریشه گیاه عنصل با آنتی بیوتیک ایمی پنم بر برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دکتر مژگان قیاسیان دکتر مریم محمدی سیچانی
  ۲ حانیه روستایی ۹۵۰۰۶۲۰۱۱ توانایی کنترل بیولوژیک متابولیت های باسیلوس آتروفئوس، تحمل دمایی آن و بررسی آسیب وارده

  ناشی از آن بر قارچ ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

  دکتر محبوبه مدنی دکتر میردامادیان
  ۳ پری ناز   عصاچی ۹۵۰۲۶۵۰۹۸ بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر محسن رحیمی ———–
  ۴ فرنوش علیزاده ۹۴۰۴۹۹۶۲۷ تاثیر بیش اعتمادی مدیران وارتباطات سیاسی بر هزینه های تحقیق دکتر مصطفی حبیبی آقای مهدی طالب قصابی
  ۵ زهرا خسرویان ۹۵۰۲۹۷۳۹۰ جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری ریزوسفری سودوموناس وبررسی اثر آن روی شاخصهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه افسنطین دکتر  زهرا رضایتمند دکتر منیره دودی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ فائزه عابدی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۱۰۰۴ بررسی عملکرد آنزیم اینولیناز خالص سازی شده از سویه های قارچی بر روی اینولین استخراج شده از گیاه خودروی کاسنی دکتر نفیسه السادات نقوی دکتر منیر رنجبر
  ۲ مرضیه سجادی جزی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۱۰۱۵ بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر اخیر در اعلان سود و گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر سید محسن خلیفه سلطانی دکتر فتاح بهزادیان
  ۳ سمیرا توکلی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۱۰ بهینه سازی شرایط رشد و تولید اسید لاکتیک به وسیله لاکتوباسیلوس لاکتیس خالص سازی شده  از استارتر پنیر دکتر نفیسه سادات نقوی —————
  ۴ شیرین محمدی سیچانی ۱۷۲۳۰۵۴۸۷۹۱۱۰۱ بررسی اثرات ضد بیوفیلمی و ضد باکتریایی عصاره های ساچورا خوزستانیکا بر روی استافیلوکوکوس آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا دکتر مریم محمدی دکتر لاله هویدا
  ۵ هاله پرنیان نژاد ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۱۱ تجزیه و تحلیل مدل سازی همگرا( همسان) از اثر زیر مجموعه های α و β توکسین شیگا بر دیواره سلول های THP-1، HK-2 و ردیف های سلولی Caco3 دکتر سعید عابدی دکتر  علی اصغر رستگاری

   

  پروپوزالهای تصویب شده دکتری :

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی اساتید راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ فاطمه سادات زرکش اصفهانی ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۱۰۰۱ تایپینگ سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جداسازی شده از مراکز درمانی در اصفهان دکتر فرشته قندهاری

  دکتر بهرام نصر اصفهانی

  کیوان بهشتی مآل
  ۲ فاطمه معینی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۱۲ جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری­های مقاوم به فلزات سرب، مس ، نیکل و منگنز از خاک حاوی پسماند الکترونیکی در اصفهان و بررسی جذب زیستی و تولید نانوذرات این فلزات توسط باکتری­های جداسازی شده ۱-دکتر منیر دودی

  ۲- دکتر زرین دخت امامی

  دکتر مسعود فولادگر
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پایان نامه عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ فرانک حافظی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۱۰۱۳ ارزیابی سطح سلنیوم و ویتامین E در مبتلایان به هپاتیت B شناسایی شده با روش کمی لومینسانس خانم دکتر نقوی آقای دکتر عابدی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پایان نامه عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ صدف خدیج ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۱ جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک تولید کننده اگزو پلی-ساکارید و بررسی توانایی پری¬بیوتیکی آنها دکتر سید حسین میردامادیان دکتر رسول شفیعی
  ۲ مرضیه السادات درخش ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۱ تاثیر سیاست های پولی و نگهداشت وجه نقد برکارایی سرمایه گذاری دکتر مصطفی حبیبی دکتر علیرضا زارعی
  ۳ مینا رعنایی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۲۰۰۱ تولید بیوفلوکولانت های میکروبی و بررسی میزان کارایی آن‌ها در کاهش BOD فاضلاب سید حسین میردامادیان دکتر زرین دخت امامی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ محدثه رهنما فلاورجانی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۷۲۰۰۱ Effects of Teacher’s Goal orientation on EFL Learners’ Percieved Goal, Self-Regulated Learning Strategies, and Speaking Proficiency دکتر نفیسه حسین پور دکتر لعیا حیدری دارانی
  ۲ پروین رهنما فلاورجانی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۷۱۰۰۱ Exploring the Relationship among Iranian EFL Teachers’ Job Satisfaction, Personality Traits, and Teacher-student interaction دکتر لعیا حیدری دارانی دکتر شهناز شوشتری زاده
  ۳ اعظم حسن پور سودرجانی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۷۲۰۰۲ Exploring relationship among Iranian EFL teacher’s life satisfaction, empathy and classroom management orientations دکتر لعیا حیدری دارانی دکتر نفیسه حسین پور
  ۴ عظیمه حسن پور سودرجانی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۷۲۰۰۴ Relationship among Iranian EFL teacher’s emotion, classroom management orientation and teacher student interaction دکتر لعیا حیدری دارانی دکتر نفیسه حسین پور
  ۵ خدیجه اکبری بنی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۷۲۰۰۳ ESP Textbook Evaluation: An Analysis of Readability and Vocabulary Profile of ESP Textbooks for Tourism and Technology: General English Proficiency in Focus

   

   دکتر لعیا حیدری دارانی دکتر نفیسه حسین پور
  ۶ نوشین رئیسی زرگری ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۱ بررسی اثر داروی ربواروکسابان بر فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز و اکسیداسیون LDL در شرایط in vivo دکتر نیری دکتر صدیقه عسگری

   

   

  تصویب نهایی پروپوزال های دانشجویان دکتری

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ زهره نصراللهي نجف آبادي ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۳   GLUT4بررسي تغييرات بيان ‍ژنهاي،   در عضله و كبد   PTP1B و PEPCK رتهاي ديابتيك القا شده توسط استرپتوزوسين تحت تاثير تركيبات فلاونوئيدي موجود در ميوه گياه باميه

  Hibiscus esculentus Lدر مقايسه با متفورمين

  دکترشاهاني پور

  دكتر منجمي

  دکتر علی محمد احدی
  ۲ نجيمه ذوالفقاري ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۴ TNF بررسي تغييرات بيان ‍ژنهاي alpha و IL18 در بافت كليه رت هاي ديابتي القا شده توسط استرپتوزوسين تحت اثر آنتي اكسيداني عصاره متانولي ميوه

  زنيان

   (Trachyspermum ammi(

  دكتر منجمي دکترشاهاني پور

  دكتر علی محمد احدی

  ۳ فرشته همت يار طباطبايي ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۲ مطالعه راه متابوليسمي سريوم و تاثير آن بر متابوليسم آهن

  )invivo و invitro(آزمايشات

  دكتر مشتاقي

  دكتر رستگاري

  دكتر نيري
  ۴
  لادن رحیم زاده ترابی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۲ مطالعه ساختاری و مولکولی فاژهای باکتری های گرم منفی مقاوم به آنتی بیوتیک زخم های سوختگی و بررسی اثرات آن بر رده سلولهای طبیعی  (HFSF-PI3) فیبروبلاست پوست و سلولهای توموری اپی تلیال پوست,

   (A-375)

  دکتر منیر دودی

  دکتر مهدی قاسمی

  دکتر رامش منجمی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ گالیا دیلانچیان ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۵ بررسی اثر داروی ریواروکسابان بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، غلظت مالون دی آلدئید، سطح هموسیستئین و فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی در بیماران دچار نارسایی قلبی مراجعه کننده به پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال ۱۳۹۸ دکتر نیری دکتر صدیقه عسگری
  ۲ الهام شفقی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۶ نقش کنترل داخلی در اثر پذیری ارزش شرکت از ارتباطات سیاسی دکتر علیرضا زارعی —————
  ۳ اسرا مرادی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۴ تعیین فراوانی نسبی اشرشیا کلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف SHV و CTX-M  در نمونه های بالینی بیمارستانی و غیر بیمارستانی دکتر مژگان قیاسیان دکتر فرشته قندهاری
  ۴ مهساالسادات هراتی ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۱ بررسی وجود ژن های بتالاکتامازی bla TEM و

  bla SHV در کلبسیلاهای

  جدا شده از عفونت ادراری

  دکتر فرشته قندهاری دکتر مژگان قیاسیان
  ۵ زهرا دهخدایی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۵ جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت از برگ گیاه عشقه دکتر مژگان قیاسیان دکتر حمید رضا عکافی
  ۶ رویا ابراهیمی علویجه ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۲ تاثیر ریسک اجرای جریان های نقدی بر تصمیمات ساختار سرمایه دکتر ناصر ریاحی نسب ———–
  ۷ نفیسه مهربانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۳ تاثیر ارزش واقعی دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران دکتر ناصر ریاحی نسب ———–
  ۸ مینا صیادپور سی سخت ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۴ نقش اجتناب مالیاتی در اثرپذیری ارزش شرکت از مالکیت نهادی و اندازه فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا خدابخشیان نائینی ———–
  ۹ سحرطهماسبی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۷۲۰۰۵ آثار بازگویی داستان و نقش گزاری بر یادگیری لغت توسط فراگیران زبان انگلیسی سطح مبتدی ایرانی: با تاکید بر جنبه های لغوی دکتر نفیسه حسین پور دکتر لعیا حیدری دارانی
  ۱۰ سهیلا شرافت  قلعه قاسمی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۷۲۰۰۶ ارتباط بین سیستم خود انگیزشی زبان دوم، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مهارت های دریافتی زبان (خواندن و گوش دادن) در بین فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در سطح پیشرفته دکتر نفیسه حسین پور دکتر شهناز شوشتری زاده
  ۱۱ الهه خلجی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۵ تاثیر دوره تصدی و نسبت اندازه ی موسسات حسابرسی بر خطر سقوط سهام دکتر بهاره ملکی دکتر علیرضا زارعی
  ۱۲ مینا صدیقی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۷ نگرش کارفرمایان نسبت به آموزش برخط حسابداری دکتر علیرضا زارعی
  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ مائده طالبی چمگردانی ۱۷۲۳۰۵۱۲۹۷۲۰۰۱ میدان  و ZnO : Feسنتز و بررسی اثر نانو ذرات مغناطیسی بر توقف  رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی دکتر امیری دکتر دودی
  ۲ زهرا اکبری ۱۷۲۳۰۵۱۲۹۷۲۰۰۲ و میدان CoFe2O4 سنتز و بررسی اثر نانو ذرات مغناطیسی بر توقف رشد باکتری های سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس استاندارد دکتر امیری دکتر دودی
  ۳ مریم شمس ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۹ فعالیت ضد کاندیدایی و مهار بیو فیلم قارچی بوسیله عصاره آلوئه ورا دکتر محبوبه مدنی دکتر مریم محمدی
  ۴ رویا مرتضوی پناه ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۷ اثرات ایمنولوژیک زهر زنبور عسل در موش آلوده با کاندیدا پاراپسیلوزیس دکتر لاله هویدا دکتر محبوبه مدنی
  ۵ شیدا نظرپور ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۲ جداسازی و شناسایی باکتری­های اندوفیت ریشه Carthamus tinctorius گیاه

  و بررسی تآثیر آن­ها بر جوانه زنی بذر

  دکتر مریم محمدی دکتر منیره رنجبر
  ۶ زهرا میرزایی الوری ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۳ ارزیابی تاثیرحاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر سیاست های سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکترابوالفضل قدیری مقدم
  ۷ نرگس نعمتی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۵ اثر سطح سودآوری شرکت بر مدیریت سود دکتر علیرضا زارعی
  ۸ فاطمه شیرانی لپری ۱۷۲۳۰۵۲۸۷۹۲۱۰۱ تاثیر عصاره هیدروالکلی گل قاصدک (Taraxacum Officinale)  و ژل رویال  ‍‍بر بقائ رده سلولی HFFPI34 تحت استرس اکسیداتیو القا شده توسط H2O2 در مقایسه با متفورمین دکتر کهین

   شاهانی پور

   

  دکتر منجمی
  ۹ الهه سادات موسوی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۶ تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سیاه دانه (Sativa nigella)  و زیره سیاه ( ‍‍Carum carvi)  بر بقائ رده سلولی HFFPI34 تحت استرس اکسیداتیو القا شده توسط H2O2 در مقایسه با متفورمین دکتر کهین

   شاهانی پور

   

  دکتر منجمی
  ۱۰ پگاه الویری ۱۷۲۴۰۲۳۱۹۷۲۰۰۱ تاثیر عصاره ی زیره سبز در مراحل مختلف رشد گیاه بر مهار آنزیم آلفا گلوکوزیداز دکتر رنجبر

   

  دکتر مشتاقی
  ۱۱ الهه بارورزاده ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۳ جداسازی، خالص­سازی و شناسایی سودوموناس­ها از ریزوسفر گیاه شنبلیله(Trigonellafoenum-graecum )  و بررسی اثر آن­ها بر روی برخی شاخص های فیزیولوژیکی و مواد موثره این گیاه دکتر زهرا رضایتمند دکتر مژگان قیاسیان
  ۱۲ فاطمه شکیبایی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۶ بررسی تاثیر ایمنولوژیک زهر زنبور عسل روی موش آلوده به کاندیدا گلابراتا دکتر لاله هویدا دکتر محبوبه مدنی
  ۱۳ نرگس پناهی بروجنی ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۴ بررسی ترکیبات و اثر ضد باکتریایی میوه کاکتوس اوپونتیا (Opuntia) بر روی سویه های استاندارد باکتریایی دکتر زهرا رضایتمند دکتر مژگان قیاسیان
  ۱۴ نرگس شیرانی کریچه ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۱ اثر وضعیت پذیرش شرکت در بازار سرمایه و بر مدیریت واقعی سود

   

  دکتر محمدرضا خدابخشیان نائینی علیرضا زارعی
  ۱۵ سمیرامرادی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۸ نقش سهامداران مدیریتی در اثرپذیری ارزشیابی وجوه نقداز محافظه کاری حسابداری دکترابوالفضل قدیری مقدم
  ۱۶ الهه جمشیدی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۰۹ اثر انتشار همزمان گزارشهای سود و پیش بینی سود بر واکنش بازار دکتر ابوالفضل قدیری مقدم
  ۱۷ محبوبه اسلامی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۰ نقش نظارتی کمیته حسابرسی به هنگام حسابرسی نخستین واثرآن برگزارش حسابرس

   

  احمدگوگردچیان علیرضا زارعی
  ۱۸ محبوبه داودی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۴ ارتباط میان ریسک جریان‌های نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا خدابخشیان  نائینی
  ۱۹ سمانه سادات موسوی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۷ بررسی ارتباط فرگمانتاسیون DNA اسپرم و سطح هموسیستئین با پلی مورفیسم ژن MTHFR  در مردان نابارور ، اصفهان، ۱۳۹۸ دکتر نیری ———
  ۲۰ پریناز زراعتی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۸ بررسی ارتباط  پلی مورفیسم ژن MTHFR   با میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان  در مردان نابارور در اصفهان سال ۱۳۹۸ دکتر نیری ————
  ۲۱ محمدابراهیم مشفق
  ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۷۲۰۰۱ بررسی معانی حروف جر در قرآن کریم (سوره های مبارکه ی صافات و فتح) دکتر سهیلا پرستگاری        دکتر ماجد نجاریان

   

  تایید نهایی پروپوزال دانشجویان دکتری

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ ملیسا اقبال ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۵ کلونینگ و بیان پروتئینهای سطحی   لپتوسپیرای بیماری زا و OmpL1 و LipL41 ارزیابی ایمنی زای در مدل حیوان آزمایشگاهی فرشته قندهاری

  پژواک خاکی

  مرتضی تقی زاده

  مجید تبیانیان

  ۲ مهناز آزاده قهفرخی ۱۷۲۳۰۵۲۳۹۷۲۰۰۱ تاثیر ازن بربیان ژن برخی آنزیمهای میتوکندری وتعدادی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آفتابگردان دکتر منیره رنجبر

  دکتر مرتضی ایزدی

  دکتر بابک خیام باشی
  ۳ الناز عظمت اسلام طلب ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۰ جذب بیولوژیکی برخی آنتی بیوتیک ها از محلول های آبی با استفاده از بیومس قارچ رایزوپوس اوریزا و پنسیلیوم سیترینوم و کامپوزیت های مغناطیسی آن ها دکتر محبوبه مدنی

  دکتر بهمن رماوندی

  دکتر رضا محمدی
  ۴ فاطمه بخشی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۰۸ بررسی اثرات آنتاگونیستی ترکیبات آنتی میکروبیال و ویژگی های چسبندگی فرم زنده و کشته شده سویه لاکتوباسیلوس روتری  در مقابل باکتری پاتوژن  هلیکوباکترپیلوری دکتر کیوان بهشتی مال

  دکتر محمد رضا فاضلی

  دکتر سید داور سیادت