• کانون های فرهنگی

  ردیف نام کانون زمینه فعالیت نام دبیر شماره تماس دبیر وضعیت مجوز
  ۱ کانون شهروند مسئول اجتماعی زهرا شاه نظری ۰۹۱۶۲۳۹۱۸۷۱ دارد
  ۲ کانون هلال احمر اجتماعی مرضیه بردبار ۰۹۳۹۰۳۶۳۱۸ دارد
  ۳ کانون مهر و دوستی اجتماعی زهرا انصاری ۰۹۱۴۰۳۲۳۰۸۰ دارد
  ۴ کانون کافه کتاب فرهنگی ستاره ارجمنددوست ۰۹۰۵۷۸۸۳۹۲۵ دارد
  ۵ کانون معرفت رضوی مذهبی سعیده رضاقلیان ۰۹۱۳۵۵۷۵۱۳۰ دارد