• شرایط لازم برای تمدید عضويت

  شرایط لازم برای تمدید عضويت:

  بر اساس بخشنامه جدید از تاریخ ۲۶/۶/۹۲ تمدید عضويت با شرايط زير انجام مي گيرد:

  ۱- داشتن شرایط عمومی عضویت

  ۲ کسب حداقل ۲۰ امتیاز پژوهشی ( چاپ مقاله ، همایش ها ، تاليف کتب )

  ۳- یا بجای بند ۲ دارا بودن یکي از شرايط خاص ذکر شده در عضويت اختصاصي

  ۴- لازم به ذکر است که بندهای ۲ و ۳ باید در طی ۲ سال عضويت قبلي عضو باشد