• کارکنان اداره دانش آموختگان

    علیرضا توکلی

    پست سازمانی :مسئول اداره دانش آموختگان

    سوابق تحصیلی : کارشناسی کشاورزی

    تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴  ۰۳۱     داخلی ۲۲۰

    ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰