• اداره دانش آموختگان

    ساختمان بوعلی سینا

    طبقه همکف

    اتاق شماره ۱۲

    شماره تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴    ۰۳۱        داخلی ۲۲۰