• فرم ثبت نام بخش کتبی وشفاهی بیست وششمین جشنواره قران وعترت بخش دانشجویی

    • لازم به توضیح است که با توجه به بخشی که برای آزمون مشخص میکنید در ادامه رشته مربوطه را مشخص نمایید.