• ثبت نام بخش کتبی،شفاهی،هنروادبیات دینی بیست وششمین جشنواره قرآن وعترت اساتید

    • توجه داشته باشید که با توجه به انتخاب بخش موردنظر در قسمتهای بعد رشته مربوطه را انتخاب نمایید.