• ثبت نام بخش شفاهی ،هنر وادبیات دینی بیست وششمین جشنواره سراسری قرآن وعترت کارکنان

    • لازم به ذکر است با توجه به بخشی که در این قسمت انتخاب میکنید،رشته مربوطه را مشخص نمایید: