• برنامه غذایی

    برنامه غذایی اسفند ۹۸

    برنامه غذایی- اسفند ۹۸
    روزهاي هفته تاريخ غذا
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ خوراک کباب کوبیده با گوجه
    جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ چلو خورشت بادمجان
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ چلو کباب کوبیده مرغ با گوجه
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ماکارونی با گوشت
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ شوید پلو با کوکوسبزی
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ چلو کباب کوبیده با گوجه
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ خوراک جوجه کباب با گوجه
    جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ زرشک پلو با مرغ
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ چلو خورشت قیمه
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ عدس پلو با کشمش و ماست
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ چلو کباب کوبیده با گوجه
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ چلو خورشت بادمجان
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ خوراک جوجه کباب با گوجه
    جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ چلو  جوجه کباب با گوجه
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ تعطیل
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ماکارونی با گوشت
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ چلو خورشت قورمه سبزی
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ استانبولی با گوشت
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ خوراک کباب کوبیده با گوجه
    جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ چلو خورشت قیمه
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ چلو مرغ
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ شوید پلو با کوکو سبزی
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ استانبولی با گوشت
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ چلو کباب کوبیده مرغ با گوجه
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعطیل

    دانلود برنامه غذایی اسفند ۹۸

    اتوماسیون تغذیه

    برنامه غذایی بهمن ۹۸

    برنامه غذایی- بهمن ۹۸
    روزهاي هفته تاريخ غذا
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ چلو خورشت قورمه سبزی
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ عدس پلو با کشمش و ماست
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ خوراک کباب با گوجه
    جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ چلو خورشت بادمجان
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ چلو کباب کوبیده مرغ با گوجه
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ شوید پلو با کوکو سبزی
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ماکارونی با گوشت
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ تعطیل
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ خوراک جوجه
    جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ چلو مرغ
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ چلو خورشت قیمه
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ عدس پلو با کشمش و ماست
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ چلو خورشت بادمجان
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ چلو کباب کوبیده با گوجه
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ خوراک کباب کوبیده
    جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ چلو خورشت قورمه سبزی
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ماکارونی با گوشت
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ چلو کباب کوبیده با گوجه
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ تعطیل
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ استانبولی با گوشت
    پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ چلو جوجه کباب
    جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ تعطیل
    شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ چلو کباب کوبیده با گوجه
    یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ شوید پلو با کوکو سبزی
    دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ چلو مرغ
    سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ استانبولی با گوشت
    چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ چلو خورشت قیمه

    دانلود برنامه غذایی بهمن ۹۸

    اتوماسیون تغذیه