• اعضای هیئت رئیسه دانشگاه

  خانم دکتر بدری شاه طالبی

  ریاست دانشگاه

  دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

  خانم دکتر نفیسه حسین پور

  معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

  دکتری آموزش زبان انگلیسی

  آقای دکتر اصغر نیکبخت نصرآبادی

  مدیرکل توسعه و مدیریت منابع

  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

  ranjbar

  خانم دکتر منیره رنجبر

  معاونت فرهنگی و دانشجویی

  دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی