• اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری پنجمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز دوره دکتری تخصصی در دی ماه ۱۴۰۰

  با توجه به بخشنامه شماره ۷۹۵۳۴/۱۰ مورخ ۹۸/۱۲/۷ و نيز دستورالعمل هاي شماره ۴۸۹۲۶/۳۰ مورخ ۹۹/۶/۱۰ ،۹۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷و ۳۶۷۷۵/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي درخصوص برگزاري جلسات پيش دفاع متمركز دانشجويان دكتري تخصصي، موارد ذيل درخصوص دانشجوياني كه قصد پيش دفاع متمركز در دي ماه ۱۴۰۰ را دارند، به اطلاع رسانده مي شود:

  دانشجويان دكتري تخصصي مي توانند درصورت موافقت اساتيد راهنما و مشاور و دارا بودن شرايط پژوهشي ذيل، درخواست برگزاري جلسه پيش دفاع خود را ارائه نمايند .جلسه پيش دفاع از رساله دكتري تخصصي بصورت متمركز با حضور هيات تخصصي، دانشجو و اساتيد راهنما بصورت مجازي برگزار خواهد شد. (حضور دانشجو و ناظر در واحد دانشگاهي انتخابي در سامانه وادافا، الزامي است).

  شرايط پژوهشي لازم جهت درخواست برگزاري جلسه پيش دفاع (دارا بودن حداقل يکي از شرايط ذيل):
  ۱-  پذيرش معتبر/ چاپ يك مقاله نمايه شده در پايگاه JCR  يا SJR (Q1-Q2)  يا پذيرش معتبر/ چاپ يك مقاله علمي معتبر داخلي (علمي-پژوهشي وزارتين) (مخصوص دانشجويان دكتري تخصصي رشته هاي فني مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي)
  ۲- پذيرش معتبر/ چاپ يك مقاله علمي معتبر داخلي (علمي-پژوهشي وزارتين يا حوزوي) يا پذيرش معتبر/چاپ يك مقاله نشريه علمي دانشگاه آزاد اسلامي با رتبه ISI  (بدون IF) يا پذيرش معتبر/  چاپ يك مقاله نشريه علمي با رتبه ISI  (بدون IF) و یا پذیرش معتبر/ چاپ یک مقاله نشریه علمی دانشگاه آزاد اسلامی با امتیاز A+ )مخصوص دانشجويان دكتري تخصصي رشته هاي علوم انساني، هنر و معماري)

  ۳- كرسي هاي تخصصي (نو آوري-نظريه پردازي) يا اثر بديع هنري نوآورانه (مخصوص دانشجويان دكتري تخصصي رشته هاي علوم انساني، هنر و معماري)

  ۴- ثبت پتنت ملي يا بين المللي يا توليد محصول دانش بنيان منجر به تجاري سازي (مخصوص كليه رشته ها)

  نکته ۱: دانشجويان گرامي درصورت داشتن حداقل يکي از شرايط پژوهشي فوق و سپري شدن حداقل يك سال از تاريخ تصويب پروپوزال ايشان در شوراي تخصصي گروه در سامانه پژوهشيار، لازم است با تکميل فرم درخواست برگزاري جلسه پيش دفاع، مدارك و مستندات خود را در سامانه پژوهشيار، تا آخر وقت اداري (۱۵:۳۰) روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ بارگذاري نمايند. روند رساله اين دسته از دانشجويان بايد تا تاريخ ۱۷  آذرماه ۱۴۰۰ در مرحله ۹ سامانه پژوهشيار قرار گرفته باشد. اين دسته از دانشجويان بايد در بازه زماني ۲۱ لغايت۲۳  آذرماه، جهت رزرو جلسه پيش دفاع، به سامانه وادافا به آدرس اينترنتي https://vadafa.iauec.ac.ir مراجعه كنند و تاريخ، زمان و محل برگزاري مورد نظر خود براي برگزاري جلسه را رزرو كنند.
  نکته۲: با توجه به زمانبر بودن بررسي مقالات، ارسال فيزيکي مدارك و مستندات (بعد از تایید مدیریت گروه) به حوزه معاونت علمی، قبل از درخواست پيش دفاع، ضروري است.

  نکته۳: بارگذاري مدارك و مستندات كامل در سامانه پژوهشيار به عهده دانشجو مي باشد و پس از تاييد معاونت پژوهش و فناوري واحد (مرحله ۸  پژوهشيار) به هيچ عنوان امکان ويرايش مستندات نمي باشد. ضمناً با توجه به اينکه فايل رساله بارگذاري شده در مرحله ۶، در اختيار هيات تخصصي جلسه پيش دفاع قرار مي گيرد، نسخه نهايي و بدون اشکال مطابق با آيين نامه نگارش مندرج در سايت دانشگاه، در سامانه بارگذاري شود.

  نکته ۴: تاريخ شروع جلسات پنجمين دوره پيشدفاع متمركز، ۴ دي ماه است.

  معاونت علمی دانشگاه

  یکشنبه, نوامبر 14, 2021
  کلید واژه ها