• آیین نامه آموزشی

  آیین نامه آموزشی

  شرایط ورود به دانشگاه

  ماده ۱ : شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي کارداني، کارشناسي و کارشناسي ناپيوسته به شرح زير است.

  ۱-۱ داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات مربوطه.

  ۱-۲ نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي براي افراد ذکور.

  ۱-۳ پذيرفته شدن در آزمون ورودي ذيربط .

  ۱-۴ داشتن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش براي دوره کارداني، کارشناسي پيوسته يا برابر آن از آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و گواهينامه دوره کارداني رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامي يا ديگر موسسات آموزش عالي مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي دوره کارشناسي ناپيوسته، همچنين داشتن مدرک ديپلم کاردانش يا فني و حرفه اي نظام جديد متوسطه قابل قبول براي کارداني پيوسته.

  دارندگان مدرک معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسته شرکت نمايند. مگر آن دسته از فارغ التحصيلات خارج از کشور که در مدرک تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد.


  ثبت نام

  ماده ۲ : پديرفته شدگان در آزمون ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحدهاي دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند. در غير اينصورت در شمول متاخيرين ثبت نام قرار مي گيرند.

  ماده ۳ : در صورتيکه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تکميل شده باشد و واحد امکانات آموزشي لازم را براي پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد مي تواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نمايد.

  تبصره ۱ – در مواردي که تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشي واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحددانشگاهي مجاز است بر اساس نمره کل آزمون، تعدادي از پذيرفته شدگان را براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد.

  تبصره ۲ – حداکثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي کارداني (پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان) و کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان) يکسال از زمان پذيرش در آزمون ورودي مي باشد مشروط براينکه:

  الف – متقاضي ذکور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد.

  ب – هنگام ثبت نام مدرک پايه داشته باشد.

  ج – واحد دانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد. در غير اينصورت شوراي آموزشي واحددانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد.

  د – مدت تاخير تا يکسال جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي گردد و واحد دانشگاهي موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهريه ثابت بر مبناي سال ورود براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد.

  ها – هزينه تاخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب ۱۴۸۶ بانک ملي تهران شعبه زبرجد (قابل پرداخت در کليه شعب کشور) واريز و رسيد آنرا به واحددانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يکجا به امور مالي سازمان مرکزي ارسال دارند.

  تبصره ۳ – در مورد پذيرفته شدگان فاقد مدرک پايه؛ يکسال تاخير جزو سنوات مجاز تحصيلي محسوب نمي گردد و واحد دانشگاهي بايد مرخصي تحصيلي بدون احتساب صادر و شهريه ثابت اين مدت را بر مبناي سال ورود از دانشجو اخذ نمايد.

  تبصره ۴ – واحدهاي دانشگاهي موظفند ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداکثر تا يکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد بانکي مربوط به امور مالي سازمان مرکزي ارسال دارند.

  تبصره ۵ – دانشجوي متاخر از سال شروع به تحصيل تابع مقررات مالي و آموزشي همان سال خواهد بود.

  تبصره ۶ – شروع به تحصيل پذيرفته شدگان دوره کارشناسي ناپيوسته که با استفاده از ماده ۲۰ آيين نامه از مقطع کارداني فارغ التحصيل مي شوند در صورتي امکان پذير است که امتحان درس يا دروس مزبور قبل از سپري شدن سه شانزدهم از شروع کلاسهاي مقطع جديد انجام شده و نمره قبولي کسب کرده باشند.


  انتخاب واحد درسی شاغل به تحصیل

  ماده ۴ : دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي انتخاب واحد درسي به واحدهاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند ليکن در صورتيکه اين امر به تاخير افتد و تاخير از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود انتخاب واحد درسي دانشجو با تاييد شوراي آموزشي واحددانشگاهي امکان پذير است. دراين حال مدت تاخير جزو حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود.

  تبصره : دانشجوياني که پس از انقضاي مهلت تعيين شده در ماده ۴ مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت. ليکن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي، آن نيمسال با رعايت ماده ۴۸ اين آيين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد.

  ماده ۵ : تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است. مگر براي دوره هايي که رسما مستثني شده باشد.


  منع تحصیل همزمان

  ماده ۶ : دانشجو همزمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هر رشته بيش از يک گرايش در يک يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي در نظام آموزشی تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يکي از رشته هاي انتخابي به تشخيص کميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مرکزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعلام مي شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد.

  تبصره : دانشجويان ممتاز موضوع بخشنامه شماره ۳۶/۸۶۲۳۰ مورخ ۷۹/۷/۱۳ سازمان مرکزي از اين قاعده مستثني هستند.


  نظام آموزشی

  ماده ۷ : آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي براساس نظام واحدي است.

  ماده ۸ : در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجو در يک درس به همان درس محدود مي گردد.


  تعریف واحد درسی

  ماده ۹ : يک واحد درس نظري، مقدار درسي است که مفاد آن طي ۱۶ جلسه يک ساعتي آموزش داده مي شود اين زمان براي هر واحد درس عملي آزمايشگاهي ۳۲ ساعت، کارگاهي ۴۸ ساعت و عمليات صحرايي ۶۴ ساعت مي باشد.

  تبصره ۱ – اجراي دوره هاي کارآموزي و کارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سرفصل مصوب و آيين نامه هاي مربوط خواهد بود.


  سال تحصیلی

  ماده ۱۰ : هر سال تحصيلي مرکب از دو نيمسال تحصيلي و برحسب لزوم يک دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستاني شامل ۶ هفته آموزش است.

  تبصره : مدت امتحانات پايان هر يک از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني و همچنين امتحان ميان ترم، جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

  ماده ۱۱ : يک واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در ۱۶ جلسه يک ساعتي و در طول دوره تابستاني در ۶ هفته (۱۶ جلسه) تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يک واحد درس عملي آزمايشگاهي، کارگاهي و عمليات صحرايي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به ترتيب در ۱۶ هفته و ۶ هفته تقسيم مي شود.

  تبصره – در موارد استثنايي و ضروري به پيشنهاد واحددانشگاهي ذيربط و تصويب سازمان مرکزي دانشگاه مي توان يک واحد درسي را در مدتي کوتاهتر از ۱۶ هفته تدريس نمود. مشروط بر اينکه مجموع ساعات هر واحد درسي از حد مقرر خود کمتر نشود.


  نظام درسی

  ماده ۱۲ : هر درس، بخش مستقلي از برنامه آموزشي است که در يک موضوع مشخص و براي يک نيمسال تحصيلي ارائه مي شود.

  ماده ۱۳ : دروس دوره دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي، پايه، اصلي و تخصصي تقسيم مي شود.

  ۱۳-۱ دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود .گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.

  ۱۳-۲ دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود.

  ۱۳-۳ دروس اصلي، اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد.

  ۱۳-۴ دروس تخصصي، به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد.

  ماده ۱۴ : هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود.

  ۱۴-۱ درس مستقل درسي است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست.

  ۱۴-۲ درس وابسته : درسي است که انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود.

  ۱۴-۳ درس پيشنياز : درسي است که درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري که وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد.

  ۱۴-۴ دروس همينياز : دروسي است که بايد با هم در يک نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.

  ماده ۱۵ : درس از جنبه انتخاب، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود.

  ۱۵-۱ درس الزامي درسي است که گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.

  ۱۵-۲ درس انتخابي درسي است که دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي کند .

  ماده ۱۶ : درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري، عملي و نظري–عملي تقسيم مي شود.

  ۱۶-۱ درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست که بصورت خطابه، کنفرانس، سمينار و بحث و گفتگو تعليم داده مي شود.

  ۱۶-۲ درس عملي حاوي مجموعه مهارتهايي است که انتقال آنها محتاج به تمرين ، عمليات کارگاهي آزمايشگاهي، بيمارستاني و صحرايي است.

  ۱۶-۳ درس نظري–عملي مجموع دانشها ومهارتهايي است که به هر دو صورت فوق تواما تدريس مي شود.

  ماده ۱۷ : در تمامي واحدهاي دانشگاهي براي يک رشته معين، برنامه درسي مصوب يکساني به اجرا گذاشته مي شود.


  تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

  ماده ۱۸ : تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته بر حسب رشته تحصيلي بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد.

  تبصره – در مورد برنامه هاي آموزشي که تاکنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است، برنامعه هاي مصوب سازمان مرکزي دانشگاه، ملاک عمل خواهد بود.

  ماده ۱۹
  : تعداد واحدهاي انتخابي دانشجوي تمام وقت در يک نيمسال تحصيلي نمي تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بيشتر باشد.

  تبصره ۱ – در نيمسال هايي که دانشجو به دليل رعايت پيش نياز ها يا عدم امکان ارائه درس توسط واحددانشگاهي تا پايان هفته حذف و اضافه موضوع ماده ۳۶ کمتر از حد اقل واحد درسي مجاز را انتخاب نمايد بلامانع بوده لکن آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد اما چنانچه ميانگين آن نيمسال کمتر از ۱۲ گردد مشروطي به حساب نمي آيد و نمرات دروس آن نيمسال در ميانگين کل و نيمسالي دانشجو محاسبه مي شود.

  تبصره ۲ – در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر ۲۴ واحد درسي باقيمانده داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشي واحد مي تواند تمام واحد هاي درسي باقيماده را ولو اينکه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يک نيمسال انتخاب و بگذراند.

  تبصره ۳ – چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي، نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و ۲۴ واحد درسي باقي مانده داشته باشد مي تواند با نظر گروه و رعايت تبصره ۲ اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينکه بيش از ۷ واحد آن در دوره تابستان نباشد.

  تبصره ۴ – چنانچه در ترم آخر تحصيلي دانشجو فقط ۲۴ واحد درسي باقيمانده داشته باشد واحددانشگاهي نتواند يک يا دو درس نظري آن را (حداکثر به تعداد ۴ واحد) در نيمسال مزبور ارائه نمايد با نظر گروه و رعايت مقاد تبصره ۲ اين ماده دانشجو مي تواند آن درس يا دروس را در نيمسال بعد يا دوره تابستان بصورت معرفي به استاد بگذراند.

  تبصره ۵ – دانشجويي که ميانگين نمرات نيمسال او ۱۷ يا بيشتر باشد، مشروط بر اينکه تعداد واحدهايي که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پايان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعيين شده در آن نظام آموزشي کمتر نباشد مي تواند در نيمسال بعد تا ۲۴ واحد درسي انتخاب کند.  درس معرفی به استاد

  ماده ۲۰ : چنانچه دانشجو در يک نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل حد اکثر دو درس نظري به ارزش حد اکثر ۴ واحد باقيمانده داشته باشد مي تواند براي يکبار خارج از تفويم دانشگاهي انتخاب واحد نموده و در فرصتي که از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درس يا دروس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداکثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت در هر درس، نمره آن حذف (بلااثر) مي گردد و بدون نياز به انتخاب واحد مجدد مي تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد.

  تبصره ۱ – چنانچه در آن نيمسال درس يا دروس مزبور در واحددانشگاهي ارائه نشود در پايان همان نيمسال مجددا بصورت معرفي به استاد امتحان دهد.

  تبصره ۲ – در صورت داشتن سنوات تحصيلي استفاده از ماده ۲۰ آيين نامه آموزشي امکان پذير است در غير اينصورت مي توان از تبصره ۲ ماده ۲۸ استفاده کرد يا با درخواست کتبي دانشجو وي را به سيستم پاره وقت منتقل نمود.

  تبصره ۳ – شهريه دروس موضوع اين ماده شامل نصف شهريه ثابت به اضافه شهريه متغير درس يا دروس مربوط خواهد بود.

  تبصره ۴ – پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع اين ماده با در نظر گرفتن يک ساعت طرح سوال براي هر درس يک ساعت حضور در جلسه امتحان و نيمساعت به ازاي تصحيح اوراق امتحاني هر درس دانشجو، بر اساس آخرين تعرفه حق التدريس محاسبه مي گردد.

  ماده ۲۱ : قبل از ۱۵ شهریور هر سال تحصيلي بايستي تکليف آن دسته از دانشجوياني که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسي آنان جلوگيري بعمل آيد.

  ماده ۲۲ : انتخاب واحد درسي دانشجوياني که اخراج آموزشي آنان مشخص گرديده در شروع نيمسال دوم سال تحصيلي نیز ممنوع مي باشد. لکن چنانچه بدليل حجم کاري و فرصت اندک و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجويي که اخراجي وي هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی بعمل آمده باشد متصديان امور آموزشي بايستي قبل از فروردين ماه وضعيت وي را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجي، انتخاب واحد درسی او را لغو و شهريه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجي صادر نمايند.


  دروس پیش نیاز و همنیاز

  ماده ۲۳ : در صورتيکه دانشجو از يک يا چند درس پيش نياز نمره قبولي کسب ننمايد و يا برابر مقررات در کلاسهاي درس يا دروس پيش نياز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد مي تواند با نظر گروه، آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يکي از نيمسال هاي بعد انتخاب و بگذراند. چنانچه نتواند در درس يا دروس پيش نياز نمره قبولي کسب کند يا آن را حذف نمايد نمره درس يا دروس پیش نیاز و همچنین درس یا دروس وابسته (اعم از قبولي يا ردي) حذف مي گردد.

  تبصره ۱ – نيمسال آخر سال تحصيي از اين قاعده مستثني است.

  نبصره ۲ – نمرات مردودي دروس موضوع اين ماده که با راي کميته انضباطي اعلام گرديده در شمول ماده ۲۳ قرار نمي گيرد.


  دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم

  ماده ۲۴ : انتخاب دروس وصاياي حضرت امام (ره) و آشنايي با قرآن کريم علاوه بر دروس موضوع ماده ۱۹ براي کليه دانشجويان امکان پذيراست. و در سقف مجاز واحدهاي درسي يک نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر درس يا دروس نظري موضوع ماده ۲۰ آنها را انتخاب و بگذراند.

  ماده ۲۵ : چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهاي درسي رعايت تقدم و تاخر يا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال، نسبت به حذف دروس غيرمجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه (انتقال – ميهمان و ….) باشد به تشخيص شوراي آموزشي واحد يا دانشکده ذیربط مي تواند مورد را موجه تلقي کرد.

  ماده ۲۶ : در دوره کارشناسي ارشد پيوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسي ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشي مقطع مربوط مي باشد.


  واحدهای درسی دوره تابستان

  ماده ۲۷ : حداکثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني ۶ واحد است و براي دانشجوياني که در تابستان فارغ التحصيل مي گردند ۷ واحد مي باشد.

  تبصره ۱ – چنانچه در آخرين دوره تابستان دانشجويي علاوه بر ۶ واحد درسي (حتي اگر ۲ واحد آن کارآموزي باشد و در بين آنها پيش نياز و وابسته هم وجود داشته باشد) يک يا دو درس نظري هم داشته باشد مي تواند ۶ واحد درسي را در تابستان انتخاب و آن درس يا دروس نظري را با استفاده از ماده ۲۰ و رعايت ماده ۲۸ در نيمسال بعد بگذراند.

  تبصره ۲ – دانشجو در دوران تحصيل مي تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستاني خود را در واحد هاي دانشگاهي ديگر که پذيراي او خواهد بود بگذراند.

  تبصره ۳ – شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره ۲ این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت می نماید.


  حداکثر مدت مجاز تحصیل

  ماده ۲۸ : حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته ۳ سال، کارشناسي پيوسته ۶ سال و کارشناسي ارشد پيوسته ۵/۸ سال است.

  تبصره ۱ – دانشجوياني که علاوه بر دروس برنامه آموزشي مصوب ملزم به گذراندن تعدادي دروس جبراني و يا پيش نياز دانشگاهي باشند، به ازاي هر ۸ واحد درسي اضافي يک نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مي گردد.

  تبصره ۲ – در صورتيکه دانشجو براي فراغت از تحصيل نياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهي مي تواند با تصويب گروه مربوط (در واحدهاي کوچک و مراکز دانشگاهي با تصويب شوراي آموزشي) حداکثر مدت مجاز تحصيل دوره هاي کارشناسي و کارداني و کارشناسي ناپيوسته را يک نيمسال و دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد. (دوره تابستان به طول مدت نيمسال دوم افزوده مي گردد)

  ماده ۲۹ : دروس پيش نياز دانشگاهي – آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي که نمره خام آنها در آزمون ورودي کمتر از ۳/۳۳ درصد باشد موظفند حسب نياز رشته (حداکثر ۲ درس عمومي و ۲ درس ديگر) که از (حوزه معاونت آموزشي دانشگاه تعيين و ابلاغ گرديده) به عنوان دروس (پيش نياز دانشگاهي) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

  تبصره ۱ – تعيين ريز مواد درسي دروس پيش نياز دانشگاهي (که منابع آنها کتابهاي دبيرستاني است) به عهده واحد دانشگاهي است و زمان ارائه آن در نيمسالهاي اول و دوم سال شروع به تحصيل دانشجو مي باشد.

  تبصره ۲ – تعداد واحدهاي درسي هر يک از دروس پيش نياز دانشگاهي در کليه مقاطع تحصيلي ۲ واحد تعيين مي گردد.

  تبصره ۳ – مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، کارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و در صد نمره خام آن دروس را در اختيار واحدهاي دانشگاهي ذيربط قرار دهد.

  تبصره ۴ – دروس پيش نياز دانشگاهي دروس دبيرستاني است و ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهي بلامانع مي باشد.

  تبصره ۵ – نمرات اين دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.


  حضور و غیاب دانشجو

  ماده ۳۰ : حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري، عملي، نظري–عملي کارآموزي و کارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است.

  ماده ۳۱ : غيبت غيرموجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري، عملي يا نظري–عملي، کارآموزي و کارورزي تا حد سه درس در طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از ۳ درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

  ماده ۳۲ : غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري؛ عملي يا نظري–عملي، کارآموزي و کارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود.

  تبصره ۱ – در صورت استفاده از ماده ۳۱ و ۳۲ رعايت حداقل واحد (حسب نظام آموزشي) در نيمسال لازم نيست. اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از ۱۲ باشد براساس ماده ۴۵ این آیین نامه مشروط به حساب می آید.

  تبصره ۲ – حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع ماده ۳۱ و ماده ۳۲ موجب بازپرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت و متغير نخواهد بود.

  تبصره ۳ – در مورد دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي که غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود.

  ماده ۳۳ : غيبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غيرموجه) دانشجو را از انجام تکاليف درسي، آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي کند.

  ماده ۳۴ : ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان که قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود، محاسبه مي گردد.


  غیبت در جلسه امتحان

  ماده ۳۵ : غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غيرموجه تا ۳ درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود.

  تبصره ۱ – غيبت غيرموجه در جلسه امتحان بيش از ۳ درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود.

  تبصره ۲ – تعيين غيبت موجه و غير موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است.

  تبصره ۳ – در صورت استفاده از ماده ۳۵ رعايت حداقل ۱۲ واحد در نيمسال (موضوع ماده ۱۹) لازم نيست.


  حذف و اضافه درس

  ماده ۳۶ : دانشجو مي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي در مهلتي که در تقويم دانشگاهي تعيين شده است تعدادي از دروس انتخابي خود را در صورت موافقت گروه آموزشي مربوط حذف کند و يا درس يا دروس ديگري علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده است انتخاب نمايد مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي درسي باقيمانده وي از حداقل مجاز کمتر نشود (۱۲ واحد براي دوره اي، ۱۰ واحد براي پاره وقت، ۸ واحد براي آموزش معلمان)


  حذف اظطراری

  تبصره – دوره تابستاني از شمول مفاد اين ماده مستثني است.
  ماده ۳۷ : دانشجو مي تواند تا ۵ هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يکي از درسهاي نظري يا عملي يا عملي-نظري خود را حذف کند مشروط به اينکه واحدهاي درسي باقي مانده وي از حداقل مجاز (دوره اي ۱۲ واحد، پاره وقت ۱۰ واحد ، آموزش معلمان ۸ واحد) کمتر نشود.


  حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال

  ماده ۳۸ : حذف کليه واحدهاي انتخابي در يک نيمسال تنها در صورتي مجاز است که دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي واحددانشگاهي ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصي تحصيلي محسوب مي گردد.

  تبصره ۱ – چنانچه به دلايلي شوراي آموزشي واحد بموقع تشکيل نشود و اينکار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشي واحد، ملاک عمل خواهد بود.

  تبصره ۲ – چنانچه با استقاده از مواد ۳۱ ، ۳۲ و ۳۵ موجب حذف کليه درسهاي يک نيمسال گردد آن نيمسال جزو مرخصي با احتساب در سنوات محسوب مي گردد.

  تبصره ۳ – استفاده از مفاد ماده ۳۸ و تبصره ۲ آن موجب بازپرداخت شهريه هاي ثابت و متغير نخواهد شد.


  ارزیابی پیشرفت تحصیلی

  ماده ۳۹ : ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در کلاس، انجام تکاليف درسي، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد.

  تبصره ۱ – انجام امتحان ميان ترم با هماهنگي و موافقت معاون آموزشي واحد خارج از ساعات تعيين شده در ماده ۹ آيين نامه امکان پذير است در اين صورت نمره امتحان ميان ترم %۲۵ و ساير فعاليتهاي کلاسي %۵ نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نيمسالي الزاما بايد ظرف مدت ۱۰ روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد.

  تبصره ۲ – برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.

  ماده ۴۰ : معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد.


  حداقل نمره قبولی

  ماده ۴۱ : حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس ۱۰ (استثنائا درس آشنايي با قرآن کريم ۱۲) مي باشد. دانشجويي که در هر يک از دروس الزامي حداقل نمره قبولي را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

  تبصره ۱ – اگر دانشجويي در يک درس انتخابي يا اختياري مردود شود، بجاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب نمايد.

  تبصره ۲ – براي هر درس در طول دوران تحصيل حداکثر يک نمره مردودي ثبت و در محاسبه ميانگين نمرات تاثير داده مي شود و چنانچه دانشجو چندبار در يک درس مردود گردد نمره مردودي دفعه دوم و ببعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف مي گردد و در تعيين ميانگين نيمسالي و کل محاسبه نمي شود.

  تبصره ۳ – براي درس يا دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي است و داراي يک کد در سرفصل مي باشد ميانگين نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزيابي است، چنانچه دانشجو به هر دليل در يک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت ديگر حذف مي گردد. در صورتيکه در يک قسمت درس نمره کمتر از ۱۰ احراز شده باشد اما ميانگين آنها ۱۰ يا بالاتر گردد نياز به تکرار درس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها کمتر از ۱۰ باشد دانشجو بايد هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

  تبصره ۴ – نمرات اعلام شده بر اساس راي کميته هاي انضباطي غير قابل حذف است و مشمول تبصره هاي ۲ و ۳ اين ماده نخواهد شد. (نمره تعيين شده در راي کميته هاي انضباطي براي دو قسمت عملي-نظري درس منظور مي گردد.)


  اعلام نمرات

  ماده ۴۲ : نتايج امتحانات هر درس بايد حداکثر تا يک هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشکده يا واحددانشگاهي اعلام گردد.

  تبصره ۱ – پس از اعلام ننايج، دانشجو مي تواند حداکثر تا يک هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم کند و استاد مربوط بايد حداکثر ظرف مدت يک هفته اعلام نظر نمايد.

  تبصره ۲ – نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش واحددانشگاهي، مطلقا قابل تغيير نيست.

  تبصره ۳ – نتايج کلي امتحانات هر نيمسال بايد قبل از نام نويسي نيمسال بعد اعلام شده باشد.


  درس ناتمام

  ماده ۴۳ : در مواردي مانند دروس پروژه نهايي، کارآموزي، کارورزي، عمليات صحرايي، تمرين دبيري در صورتي که به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط تکميل آنها در طول مدت تعيين شده که ذيلا درج مي گردد ميسر نباشد، آن درس يا دروس ناتمام تلقي شده و حذف مي گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نيمسال بعد مجددا انتخاب و حتي الامکان با همان استاد بگذراند.

  چنانچه دروس موضوع ماده ۴۳ در نيمسال دوم سال تحصيلي ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پايان دوره تابستان تکميل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان يا نيمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پايان نيمسال اول تکميل و تحويل نمايد.

  تبصره ۱ – نمره درس يا دروس موضوع ماده ۴۳ در نيمسال يا دوره تابستاني که انتخاب واحد نموده و نمره اخذ کرده است ثبت مي گردد.

  تبصره ۲ – در صورتي که در انتخاب مجدد منحصرا درس يا دروس ناتمام باقي داشته باشد دانشجو بايد فقط %۵۰ شهريه ثابت يک نيمسال را پرداخت نمايد اما اگر درس ناتمام را همراه دروس ديگر انتخاب نمايد بايد شهريه ثابت نيمسالي به علاوه شهريه متغير دروس انتخابي را بپردازد.

  ماده ۴۴ : در پايان هر نيمسال، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين کل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين درپايان دوره تحصيل ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود. براي محاسبه ميانگين، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مچموع حاصلضرب ها، بر تعداد کل واحدهايي که دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود.


  نام نویسی مشروط

  ماده ۴۵ : ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد کمتر از ۱۲ باشد، در غير اينصورت مشروط محسوب و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

  تبصره ۱ – دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي مي کند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از ۱۴ واحد درسي را در آن نيمسال را ندارد.

  تبصره ۲ – نيمسال که در آن، دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۹ انتخاب کرده باشد به عنوان يک نيمسال تلقي مي گردد.

  تبصره ۳ – دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين کل، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد.

  تبصره ۴ – اداره آموزش هر واحددانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، مراتب مشروطي را به دانشجوي مشروط ، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد.


  دانشجوی مشروط

  ماده ۴۶ : دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته که در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب و دانشجويان دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته که در سه نميسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند (ميانگين نمرات نيمسالي آنها کمتر از ۱۲ باشد) اخراجي تلقي مي گردند.

  تبصره ۱ – به دانشجويانيکه براي اولين بار مشمول ماده ۴۶ مي گردند در صورتيکه ميانگين کل نمرات آنها حداقل ۱۰ باشد يک بار ارفاق مي گردد تا تحصيل نمايند.

  تبصره ۲ – به دانشجويان مشمول تبصره يک اين ماده که در ترم ارفاقي و نيمسال هاي بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اينکه، هم ميانگين ترمي و هم ميانگين کل (هر دو) ۱۱ و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحددانشگاهي داده شود.

  تبصره ۳ – چنانچه دانشجويان مقاطع کارشناسي پيوسته و کارداني (پيوسته، ناپيوسته و طرح آموزش معلمان) ۶۰ واحد درسي را (بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام (ره)، آشنايي با قرآن کريم، پيشنياز دانشگاهي و دروس جبراني) گذرانده و در شرف اخراجي قطعي قرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين کل ۱۰ و يا بالاتر مي توانند تا مقطع دوره کارداني ادامه تحصيل دهند.

  تبصره ۴ – هنگامي ميانگين ترمي و ميانگين کل دانشجو ۱۰ و يا بالاتر (ترمي ۱۰ و کل ۱۰) باشد چنانچه حداکثر ۱۴ واحد درسي باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربوط به اينگونه افراد بدهد.

  تذکر – در صورتيکه با استفاده از تبصره هاي ماده ۴۶ آيين نامه آموزشي و يا بدلايل ديگر نياز به افزايش سقف سنوات باشد با در خواست کتبي ذينفع، دانشجو را به سيستم پاره وقت منتقل نمايند. (ولو اينکه اين سيستم در واحد وجود نداشته باشد)


  نیمسال جبرانی

  ماده ۴۷ : دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته که کليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالابردن ميانگين کل نمرات و کاهش تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي توانند در پايان دوره حداکثر ۱۴ واحد از درسهاي نظري را که نمره کمتر از ۱۲ اخذ کرده اند در يک نيمسال و دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته حداکثر تا سقف ۲۰ واحد درسي از درسهاي نظري که نمرات آنان کمتر از ۱۲ باشد در دو نيمسال تکرار کنند، مشروط بر اينکه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند. در غير اين صورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند.

  تبصره ۱ – چنانچه دانشجو براي اين منظور حداکثر دو درس نظري به ميزان حداکثر ۴ واحد انتخاب نمايد مي تواند به صورت معرفي به استاد بگذراند. (ولو اينکه قبلا از ماده ۲۰ آيين نامه استفاده کرده باشد)

  تبصره ۲ – نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلي آن درس باشد در کارنامه نيمسالي که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعيين ميانگين نيمسالي و کل محاسبه و نمره قبلي حذف (بلااثر) مي گردد. در صورتي که با احتساب اين نمره ميانگين نيمسال مشروطي به حداقل ۱۲ برسد کلمه (مشروط) از کارنامه آن نيمسال دانشجو حذف مي گردد. (اين نمرات در عين حال در کارنامه نيمسال جبراني دانشجو که ذيلا نشان داده شده و شامل کد درس، نام درس، نيمسالي که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده مي باشد بدون تعيين ميانگين و منحصرا به منظور کنترل ثبت مي گردد.) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر يا مساوي نمره قبلي باشد در کارنامه مزبور ثبت ليکن حذف و بلااثر مي گردد.

  تبصره ۳ – فقط دروس نظري دوره را که وضعيت نمره آن عادي باشد مي توان در نيمسال جبراني تکرار نمود بنابر اين دروسي مانند پيش نياز دانشگاهي و وصاياي حضرت امام (ره) آشنايي با قرآن کريم و همچنين دروسي از دوره را که بر اساس راي کميته انضباطي در آن نمره مردودي کسب شده باشد قابل تکرار نيست.


  مرخصی تحصیلی

  ماده ۴۸ : دانشجو ميتواند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته، حداکثر دو نيمسال و در دوره هاي کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده کند.

  تبصره ۱ – استفاده از مرخصي تحصيلي در چند نيمسال متوالي بلامانع است. دانشجو موظف است براي نيمسالهاي مورد درخواست خود مطابق ماده ۴۹ اين آيين نامه تقاضاي خود را به واحددانشگاهي ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيلي کسب کند.

  تبصره ۲ – مدت مرخصي تحصيلي (به استثناي مرخصي موضوع تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ۲و ۳ ماده ۴۹ و همچنين يک نيمسال مرخصي زايمان) جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

  ماده ۴۹ : تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت کتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو، به اداره آموزش واحددانشگاهي ذيربط تسليم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وي ابلاغ کند.

  تبصره ۱ – آموزش واحد، زماني با درخواست مرخصي موافقت مي نمايد که دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره دچار مشکل نگردد.

  تبصره ۲ – دانشجوياني که بعنوان همسر يا فرزند (به شرط نداشتن منع نظام وظيفه) يکي از اعضاي هيئت علمي که از فرصت مطالعاتي استفاده مي کند، کارکنان دولت يا يکي از دانشجويان بورسيه، به صورت همراه، بخارج از کشور مي روند مي توانند با ارائه حکم ماموريت همسر و ولي به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي واحددانشگاهي علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل، تا ۴ سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند. در اين صورت بايد نصف شهريه ثابت نيمسال هاي مرخصي برابر تعرفه آخرين نيمسالي که به تحصيل اشتغال داشته اند پرداخت نمايند.

  تبصره ۳ – مرخصي هاي اجباري که واحددانشگاهي بدليل تشکيل نشدن کلاس يا عدم ارائه درس صادر مي کند جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود و شهريه اي بابت آن دريافت نمي گردد.


  انصراف از تحصیل

  ماده ۵۰ : دانشجو در صورت تمايل مي تواند در خواست انصراف از تحصيل نمايد. دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد در غيراينصورت واحددانشگاهي بايد حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد. (صدور حکم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست کتبي دانشجو و ولي او بلامانع است.)

  تبصره ۱ – قبل از انقضاي مهلت مقرر واحددانشگاهي موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق مقتضي به اطلاع والدين دانشجو برساند.

  تبصره ۲ – پس از صدور حکم انصراف، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست و رابطه چنين دانشجويي با دانشگاه قطع مي گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحددانشگاهي مکلف است يک ماه پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطلاع دهد.

  ماده ۵۱ : ترک تحصيل يا عدم مراجعه دانشجو به واحددانشگاهي (بدون اخذ مرخصي) در يک نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

  تبصره – در موارد استثنايي که ترک تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يک ماه قبل از پايان همان نيمسال دلايل آن را به واحددانشگاهي اعلام نمايد. در صورت تاييد موجه بودن ترک تحصيل توسط واحددانشگاهي، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.


  انتقال و مهمان

  ماده ۵۲ : دانشجوياني که از يک واحددانشگاهي به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلي خود (بدون تغيير رشته و تغيير گرايش و بدون شرکت در آزمون مجدد ورودي) با مجوز سازمان مرکزي منتقل مي گردند تمام نمرات درسي آنان اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي از لحاظ مشروطي و موارد ديگر عينا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وي ثبت مي گردد.در اين حال کليه واحدهاي درسي گذرانده شده قبلي با نمره ۱۰ و بالاتر، در واحد مقصد پذيرفته مي شود. اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

  تبصره ۱ – واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجويان انتقالي موضوع ماده ۵۲ که توام با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشد با رعايت مفاد ماده ۶۷ اين آيين نامه بدون در نظر گرفتن تبصره ۳ آن توسط گروه آموزشي ذيربط و متشکل از حداقل سه عضو هيئت علمي آن رشته در واحددانشگاهي مقصد معادلسازي و دروس پذيرفته شده در کارنامه جديد دانشجو در واحد مقصد ثبت مي گردد، ساير سوابق تحصيلي دانشجو بلااثر مي ماند. مبناي محاسبه ورودي اين قبيل دانشجويان همان زمان پذيرش در آزمون مي باشد. اين قبيل دانشجويان موظف به پرداخت هزينه انتقال و هزينه معادلسازي برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

  تبصره ۲ – دانشجوياني که از طريق شرکت در آزمون مجدد پذيرفته مي شوند بشرط اينکه مشکل نظام وظيفه نداشته باشنددروس آنان برابر ماده ۶۷ آيين نامه آموزشي و بندها و تبصره هاي آن معادلسازي مي گردد و موظف به پرداخت هزينه انصراف به واحد مبدا برابر آخرين تعرفه دانشگاه و هزينه معادلسازي به واحد مقصد مي باشند.

  تبصره ۳ – دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي دانشگاههاي دولتي يا موسسات غيردولتي مورد تايييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل مي شوند دروس گذرانده آنها معادلسازي و با نمره ۱۲ و بالاتر پذيرفته مي گردد.

  ماده ۵۳ : مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط واحددانشگاهي مقصد صادر مي شود.

  ماده ۵۴ : واحدهاي درسي که دانشجوي ميهمان بايستي در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشي مربوط در واحددانشگاهي مبدا تعيين مي گردد.

  تبصره – دانشجوي ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهي مقصد بايستي شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدا و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدا به سازمان مرکزي دانشگاه بپردازد.

  ماده ۵۵ : در مواردي که واحددانشگاهي مبدا نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يک نيمسال معين عرضه نمايد دانشجو مي تواند با صلاحديد واحددانشگاهي مبدا و موافقت واحددانشگاهي مقصد فقط براي يک بار در طول دوره تحصيل، کمتر از حداقل واحدهاي درسي مجاز تعيين شده (۱۱ واحد براي تمام وقت و ۹ واحد براي پاره وقت و ۷ واحد براي آموزش معلمان) در يک نيمسال را در واحد يا واحدهاي ديگر دانشگاهي بگذراند. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت بعلاوه شهريه متغير دروس انتخابي در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهريه متغير دروسي را که در واحد مقصد انتخاب مي نمايد به واحد مقصد مي باشد.

  تبصره ۱ – استفاده مجدد از ماده ۵۵ در نيمسال آخر تحصيلي مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نيمسال فارغ التحصيل گردد و درسي به عنوان معرفي به استاد باقي نداشته باشد با صلاحديد واحدهاي مبدا و مقصد امکان پذير است.

  تبصره ۲ – واحدهاي درسي دانشجوي مشمول اين ماده توسط گروه آموزشي واحد مبدا تعيين مي گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابي در واحدهاي مبدا و مقصد همزمان باشد بطوريکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحددانشگاهي مربوط شرکت نمايدبايد يکي از آنها را حذف کند.

  ماده ۵۶ : واحدهاي انتخابي دانشجوي ميهمان و دانشجويانيکه از ماده ۵۵ استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدا از واحد مقصد و اطمينان از صحت آن عينا در کارنامه دانشجو در واحد دانشگاهي مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين کل نمرات وي منظور مي گردد.

  ماده ۵۷ : در هر صورت مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط واحددانشگاهي مبدا صادر خواهد شد.


  معادلسازی واحد

  ماده ۶۷ : معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني که قبلا دروسي را در يکي از واحدهاي دانشگاهي و يا ساير موسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از کشور گذرانده اند، مشروط به شرايط زير است:

  ۶۷-۱ دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد.

  ۶۷-۲ دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد.

  ۶۷-۳ دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي کمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد.

  ۶۷-۴ محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل %۸۰ با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يک از دروس کمتر از ۱۲ نباشد.

  تبصره ۱ – معادلسازي دروس توسط ۳ نفر از اعضاي گروه آموزشي ذيربط در واحدهاي دانشگاهي پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مي شود.

  تبصره ۲ – نمرات دروس پذيرفته شده عينا در کارنامه دانشجو ثبت مي شود و در تعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمي گردد ولي در ميانگين کل نمرات درپايان دوره محاسبه خواهد شد.

  تبصره ۳ – به ازاي هر ۲۰ واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده، يک نيمسال و کسري از واحدهاي باقيمانده که از ۱۲ واحد کمتر نباشد نيز يک نيمسال از مدت مجاز تحصيل کسر مي گردد.

  تبصره ۴ – پذيرفته شدگان آزمون سراسري در دوره هاي کارداني و کارشناسي چنانچه قبلا دروسي را در يکي از دوره هاي کارداني يا کارشناسي گذرانده باشند برابر مفاد ماده ۶۷ آيين نامه آموزشي و بندهاي مربوط قابل معادلسازي است.

  تبصره ۵ – دروس فارغ التحصيلان مقاطع کارداني و کارشناسي که در آزمون ورودي مقاطع کارداني يا کارشناسي رشته يا گرايش ديگري پذيرفته مي شوند برابر مفاد ماده ۶۷ آيين نامه آموزشي و بندهاي آن قابل معادلسازي است.

  تبصره ۶ – هزينه معادلسازي هر واحد درسي برابر يک سوم شهريه متغير درس مربوط مطابق با آخرين دستورالعمل شهريه مي باشد.

  تبصره ۷ – معادلسازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي و ميهمان بر اساس ماده ۵۲ و تبصره هاي آن انجام پذير است.

  تبصره ۸ – معادلسازي دروس عمومي و تربيتي دانشجويان و فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم با دروس دانشگاهي بر اساس مصوبه جلسه ۲۸۸ شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ۷۳/۹/۱۳ که ضميمه اين آيين نامه مي باشد انجام مي گيرد.

  تبصره ۹ – معادلسازي بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دانشجو انجام شود ليکن چنانچه بدلايلي بتاخير افتد انجام آن بايد با مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد.


  فراغت از تحصیل

  ماده ۶۸ : دانشجويي که يکي از دوره هاي کارداني، کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد فارغ التحصيل شناخته شده و مي تواند مدرک خود را دريافت نمايد.

  ۶۸-۱  از طريق شرکت و قبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و يا براساس آيين نامه انتقال حذف شود، به دوره راه يافته باشد.

  ۶۸-۲  ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل ۱۲ باشد.

  ۶۸-۳ کليه واحدهاي درسي رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت گذرانده و تا پايان تحصيلات مشمول ماده ۴۶ آيين نامه آموزشي نباشد.

  ۶۸-۴ به دانشجويانيکه پس از اتمام دروس دوره ميانگين کل آنها بين ۱۲-۱۰ بوده و يا در شمول ماده ۴۶ آيين نامه آموزشي قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده ۴۷ و تبصره آن و ساير موارد، شرايط مفاد بندهاي ۲–۶۸ و ۳–۶۸ را احراز مي کنند نيز مدرک مرسوم دانشگاهي اعطا مي گردد.

  ۵–۶۸  به دانشجويانيکه پس از اتمام دروس دوره ميانگين کل آنها بين ۱۲-۱۰ بوده و يا مشمول ماده ۴۶ اين آيين نامه مي باشند و با اعمال مفاد بند ۴–۶۸ شرايط لازم را براي دريافت مدرک مرسوم کسب نمي کنند و يا بدلايلي (مشکل نظام وظيفه و …) قادر به اجراي مفاد بند ۴–۶۸ نمي باشند مدرک مصوب اعطا مي گردد.

  ماده ۶۹ : تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداکثر تا ۱۵ روز پس از آخرين امتحان وي در آخرين نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني خواهد بود.

  تبصره – در مواردي که انجام کارآموزي و يا دفاع از پروژه پاياني موخر بر تاريخ آخرين امتحان باشد، تاريخ اخير ملاک فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود.

  ماده ۷۰ : واحدهاي دانشگاهي موظفند حداکثر طي ۶ هفته از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام کرده، کليه سوابق تحصيلي و کارنامه هاي نيمسال هاي تحصيلي آنان را طبق فرمهاي مربوطه به سازمان مرکزي ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوي ذکور وي را به حوزه نظام وظيفه معرفي نمايند در غير اينصورت واحددانشگاهي مسئول خواهد بود.

  ماده ۷۱ : تاييد مدرک تحصيلي، براساس سوابق و مدارک مربوط از طريق سازمان مرکزي دانشگاه به ترتيب زير صورت خواهد گرفت:

  ۱–۷۱  تاييد گواهينامه موقت فراغت از تحصيل پس از بررسي سوابق تحصيلي دانشجويان، براساس برنامه و مقررات آموزشي مصوب دانشگاه انجام مي گيرد.

  ۷۱-۲  تاييد دانشنامه فارغ التحصيلان پس از طي مراحل مربوط حداکثر ظرف ۳ ماه از تاريخ تاييد گواهينامه موقت صورت مي گيرد.

  ماده ۷۲ : ارزشيابي سوابق تحصيلي دانشجوياني که ادامه تحصيل آنها براساس مقررات اين آيين نامه امکان پذير نباشد و يا به دلايل آموزشي امکان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشند و يا بطور کلي مايل به ادامه تحصيل نباشند، برحسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد.

  ۷۲-۱ به آْن دسته از متقاضيان ورودي سال ۷۶ و بعد که حداقل ۷۰ واحد درسي دوره را با ميانگين کل ۱۰ و بالاتر در يکي از مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته و يا کارشناسي پيوسته گذرانده باشند برابر ماده ۶۸ آيين نامه مدرک کارداني در رشته، اعطا خواهد شد.

  تبصره ۱ – صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کارداني مصوب در آن رشته، يا مجري بودن واحددانشگاهي دانشگاه صادرکننده صورت مي گيرد.

  تبصره ۲ – چنانچه دانشجو در شرايط اخراجي قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزينه اي به نام انصراف و در غير اينصورت در شمول مواد ۵۰ و ۵۱ قرارگرفته، ملزم به پرداخت هزينه انصراف خواهد بود.

  ۷۲-۲  آن گروه از متقاضياني که حداقل ۱۴۰ واحد درسي دوره را در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته گذرانده و ميانگين کل حداقل ۱۲ را کسب کرده باشند مي توانند با رعايت تبصره ۲ بند ۱-۷۲ مدرک کارشناسي در رشته مربوط دريافت دارند در غير اينصورت برابر راي کميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مرکزي عمل گردد.


  تقویم دانشگاهی

  ماده ۷۳ : زمان بندي فعاليتهاي آموزشي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي در کليه واحدهاي دانشگاهي به ترتيب زير انجام مي گردد:

  ۷۳-۱ نيمسال اول :

  ۱٫    – نام نويسي در چهارمين هفته شهريور ماه.

  ۲٫    – شروع درس از اول مهر ماه.

  ۳٫    – نام نويسي با تاخير در نخستين هفته مهر ماه.

  ۴٫    – حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه.

  ۵٫    – حذف اضطراري در هفته يازدهم.

  ۶٫    – پايان درس، آخرين روز هفته شانزدهم.

  ۷٫    – امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس.

  ۲–۷۳ نيمسال دوم :

  ۱٫    – نام نويسي در سومين هفته بهمن ماه.

  ۲٫    – آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه.

  ۳٫    – نام نويسي با تاخير در چهارمين هفته بهمن ماه.

  ۴٫    – حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه.

  ۵٫    – حذف اضطراري در هفته آخر ارديبهشت ماه.

  ۶٫    – پايان درس، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه.

  ۷٫    – امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس.

  تبصره – تعطيلات نوروزي جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمي شود.

  ۳–۷۳ دوره تابستاني :

  ۱٫    – نام نويسي طي دو روز در هفته سوم تيرماه.

  ۲٫    – آغاز درس از چهارمين هفته تيرماه.

  ۳٫    – پايان درس، آخرين روز هفته ششم دوره.

  ۴٫    – انجام امتحانات طي يک هفته پس از پايان درس.

  ماده ۷۴ : دانشجويانيکه برابر تقويم دانشگاهي با تاخير ثبت نام مي کنند، مدت تاخير آنان بعنوان مرخصی محسوب مي شود.

  ماده ۷۵ : در دوره تابستاني ثبت نام با تاخير مجاز نيست.

  ماده ۷۶ : مهلت نام نويسي براي پذيرفته شدگان آزمون ورودي، همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد.

  سه‌شنبه, جولای 2, 2019
  کلید واژه ها