• آگهی مزایده عمومی (انتشارات و کتابفروشی)

  آگهی مزایده عمومی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  ۳۲۲۷-۱۴-۹۸/ده مورخ ۱۵ / ۷ / ۹۸ کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری انتشارات و کتابفروشی را بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم  دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده با ارائه معرفی نامه به همراه تصویر فیش واریزی به مبلغ  ۴۰۰٫۰۰۰  ریالی (چهارصد هزار ریال ) با اخذ شناسه واریز به شماره حساب  ۲۱۹۷۲۳۷۹۵۰۰۰ بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان حداکثر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۹۸  به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند.

  -میزان سپرده شرکت در مزایده پانزده میلیون ریال می باشد.

  – دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است

  – هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

  آدرس: فلاورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان_حوزه اداری

  شماره تماس۳۷۴۳۴۰۸۱-۰۳۱

  سه‌شنبه, دسامبر 24, 2019
  کلید واژه ها