• اعضای هیات علمی گروه پرستاری

  معصومه مکی

  کارشناس ارشد پرستاری

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : makki@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  شهناز شوشتری زاده

  دکتری فلسفه آموزش (گرایش : فلسفه تعلیم و تربیت)

  مرتبه علمی : مربی

  سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : shooshtari@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  نجمه شریفی

  کارشناس ارشد پرستاری

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : sharifi_n@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  بهروز رضایی

  دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتي درمانی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی (فارسی)

  دانلود سوابق پژوهشی (انگلیسی)

  پست الکترونیک : rezaee@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link