• اعضای هیات علمی گروه میکروبیولوژی

  زرین دخت امامی کرونی

  دکتری تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : z.emami@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  کیوان بهشتی مآل

  دکتری تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی : دانشیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : beheshtimaal@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar link

  منیر دودی

  دکتری تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : doudi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  سعید عابدی

  کارشناس ارشد انگل شناسی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : abedi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  فرشته قندهاری علویجه

  دکتری تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : ghandehari@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مژگان قیاسیان

  دکتری تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : ghiasian@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  محبوبه مدنی

  دکتری تخصصی قارچ شناسی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : m_madani@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  نفیسه السادات نقوی

  دکتری تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : naghavi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  لاله هویدا

  دکتری تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : hoveida@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link