• اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

  مریم پروینیان

  کارشناس ارشد تاریخ اسلام

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : parviniyan@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مجتبی فیضی

  دکترای تخصصی معارف اسلامی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : feyzi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  فاطمه نجات

  کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : nejat@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link