• اعضای هیات علمی گروه آموزش زبان انگلیسی

  نفیسه حسین پور اصفهانی

  دکتری تخصصی زبان انگلیسی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : hosseinpour@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  

  

  

  لعیا حیدری داراني

  دکتری تخصصی زبان انگلیسی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : heidari@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  لادن مختارزاده بهادرانی

  کارشناس ارشد زبان انگلیسی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : mokhtarzadeh@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  ویدا یوسفیان

  کارشناس ارشد زبان انگلیسی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : v_yousefian@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link