• اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

  زهرا عسگری

  کارشناس ارشد نرم افزار

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : z_asgari@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  نسرین رسولی

  کارشناس ارشد نرم افزار

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : rasouli@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  لیلا ورزنده

  کارشناس ارشد نرم افزار

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : varzande@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link