• اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی گیاهی

  علیرضا اسماعیل کوسنج

  کارشناس ارشد زیست شناسی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : esmaeeli@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  محبوبه خطابخش کوله پارچه

  دکتری تخصصی علوم گیاهی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : khatabakhsh@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  زهرا رضایتمند

  دکتری تخصصی علوم گیاهی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : rezayatmand@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  منیره رنجبر

  دکتری تخصصی علوم گیاهی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : ranjbar@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  حمیدرضا عکافی

  دکتری تخصصی علوم گیاهی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : akkafi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  سید مجید لوح موسوی

  دکتری تخصصی زراعت و اصلاح نباتات

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : slohmousavi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link