• اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی جانوری

  رامش منجمی

  دکتری تخصصی علوم جانوری

  مرتبه علمی :  استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک :monajemi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مهرنوش بهادرانی

  دکتری تخصصی علوم جانوری

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : bahadorani_m@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  fatemi2

  مهنوش فاطمی

  دکتری تخصصی علوم جانوری

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : fatemi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  نوشین نقش

  دکتری تخصصی علوم جانوری

  مرتبه علمی :  استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : naghsh@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مهران مجلسی

  دکتری تخصصی دامپزشکی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : majlesi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  علی نوری

  دکتری تخصصی علوم جانوری

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : noori@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  امیر مسعود مشایخ

  کارشناس ارشد بافت شناسی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : mashayekh@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  علیرضا نظری

  دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : nazari_a@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link