• اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی-بیوفیزیک

  ملاحت رضایی

  دکتری تخصصی بیوشیمی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : m_rezaee@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  علی اصغر رستگاری

  دکتری تخصصی بیوفیزیک

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : rastegari@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  http://iaufala.ac.ir/wp-content/uploads/2019/07/monajemi-2.jpg

  کهین شاهانی پور

  دکتری تخصصی بیوشیمی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : shahani@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مینا صمصام شریعت

  دکتری تخصصی بیوشیمی پزشکی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : samsam@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  سید علی اصغر مشتاقی

  دکتری تخصصی بیوشیمی پزشکی

  مرتبه علمی : استاد

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : moshtaghie_a@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  هاشم نیری

  دکتری تخصصی بیوشیمی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : nayeri@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  سهیل فتاحیان

  دکتری تخصصی مهندسی پرتو پزشکی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : fatahian@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link