• اعضای هیات علمی گروه معماری و شهرسازی

  اندیشه آریانا

  کارشناس ارشد معماری

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : ariana@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مریم مانی

  کارشناس ارشد معماری

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : mani@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مهسا مهرآرام

  دکتری تخصصی معماری

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : mehraram@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  لیلا پهلوانزاده

  دکتری تخصصی مرمت و احیای بناهای تاریخی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک :

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link