• اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

  سهیلا پرستگاری

  دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : parastegari@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  اکرم السادات میرممتاز

  کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : mirmomtaz@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  ماجد نجاریان

  دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : najjarian@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link