• اعضای هیات علمی گروه حسابداری

  ناصر ریاحی نسب

  کارشناس ارشد حسابداری

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : riahinasab@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  علیرضا زارعی سودانی

  دکتری تخصصی حسابداری

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : zarei@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  رسول موسی الرضایی

  کارشناس ارشد ریاضی محض

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : mousa-rezaee@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مصطفی حبیبی

  دانشجوی دکتری تخصصی ریاضی

  مرتبه علمی : مربی

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : habibi@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link