• گروه xxxx

  دکتر xxxx

   سوابق تحصیلی :  دکترای کارشناس ارشد

  مرتبه علمی : استادیار مربی

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱   داخلی ۰۰۰

  ایمیل: xxx@iaufala.ac.ir

  کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی

  آقای خانم

  تلفن تماس :

  ساعات حضور :

  معرفی رشته