• گروه علوم پایه

  دکتر مریم خادمی

   سوابق تحصیلی :  دکترای تخصصی فیزیک

  مرتبه علمی : استادیار

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱   داخلی ۲۱۸

  ایمیل: khademi@iaufala.ac.ir