• گروه زبان و ادبیات فارسی

  دکتر آسیه کازرونی

   سوابق تحصیلی :  دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

  مرتبه علمی : مربی

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱   داخلی ۰۰۰

  ایمیل: kazerooni@iaufala.ac.ir