• ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

    تلفن دفتر : ۳۷۴۲۰۱۳۶  –  ۰۳۱

    آدرس پست الکترونیکی:  President@iaufala.ac.ir