مزايده فروش ضايعات و اقلام اسقاطي
شماره مناقصه: 2
New Page 1
 

     دانشگاه آزاداسلامي واحد فلاورجان  در نظر دارد تعدادي لوازمات آزمايشگاهي ، تعدادي دستگاه زيراكس و لوازمات كامپيوتري ، مقداري آهن آلات ضايعاتي و برخي اقلام اسقاطي خود را از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند ، لذا از كليه افراد متقاضي دعوت بعمل مي آيد تا پس از مطالعه كليه شرايط مشروحه ذيل در صورت دارا بودن شرايط با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان و بازديد اقلام فوق الاشاره نسبت به دريافت فرم شركت در مزايده از امور اداري (قسمت تداركات) اقدام و نسبت به شركت در  مزايده و ارائه مدارك مورد نياز اقدام نمايند .

شرايط مزايده :

1-     هزينه حمل و نقل بارگيري و توزين  برعهده برنده مزايده مي باشد .

2-      به فرم هاي مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3-   برنده مزايده موظف است ظرف 24 ساعت كل مبلغ مزايده را به حساب 0108683239002 بانك ملي  به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان واريز و سپس نسبت به حمل و بارگيري آن اقدام نمايد .

4-     خريدار بايستي ظرف مدت پنج روز از زمان اعلام فرد برنده در مزايده نسبت به حمل كليه اقلام مربوطه اقدام نمايد.

5-     ارائه چك ضمانت در وجه دانشگاه آزاد اسلامي فلاورجان به مبلغ 10000000 ريال به همراه فرم مزايده

6-      دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

 

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

 

 

فایل پیوست :
آخرین مهلت : 1396/06/20
Powered by DorsaPortal