14:42 1396/05/09 تعداد بازدید: 304
زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشگاه آزاد اسلامي
New Page 2
 
زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشگاه آزاد اسلامي از 20 تيرماه آغاز و به مدت يك ماه (تا 20 مردادماه) ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي به نقل از خبرگزاري ايسكانيوز، نقل و انتقالات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي بمنظور تكريم و رفاه حال دانشجويان از 20 تيرماه آغاز شده است، دانشجويان ميتوانند با مراجعه به سامانه منادا به نشاني https://www.monada.iau.ir و پس از مطالعه مندرجات نسبت به ثبت درخواست خود اقدام كنند.

از آنجايي كه كمتر از دو هفته به پايان مهلت ثبت درخواست نقل و انتقالات مانده است متقاضيان بايد هرچه سريعتر با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به ثبت در خواست خود اقدام كنند . به منظور آگاهي متقاضيان در زير نحوه و شرايط مهماني و نقل و انتقال دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تشريح شده است.

نحوه ثبت درخواست: دانشجوي متقاضي انتقال يا ميهماني بايد درخواست خود را با اطلاع كامل از مفاد آئين نامه در زمان مقرر در سامانه نقل و انتقال دانشجويي دانشگاه ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسكن مدارك مربوطه اقدام كند تا در اسرع وقت نسبت به بررسي و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام شود.. بديهي است دانشجو مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرايط خاص خود خواهد بود.

نحوه بررسي و مدارك مورد نياز:

تمام دانشجويان جهت انجام امور نقل و انتقال بايد از طريق سامانه نقل و انتقال دانشجويي در زمان مقرر اقدام كنند و نيازي به مراجعه به واحدهاي دانشگاهي مبداء، مقصد و سازمان مركزي نيست.

انتقال يا ميهماني دانشجويان در صورت احراز شرايط مندرج در آيين نامه و داير بودن رشته، گرايش و مقطع تحصيلي در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشي امكان پذير است.

انتقال دائم دانشجويان در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه فقط يك بار در طول تحصيل امكان پذير است. همچنين انتقال دائم دانشجويان در تمامي موارد آئين نامه در نيم سال آخر تحصيل ممنوع است.

براساس اين بخشنامه ميهماني دانشجوياني كه بدون آزمون پذيرش شده اند به واحدهايي كه پذيرش بدون آزمون دارند پس از تاييد واحد مبداء واحد مقصد و سازمان مركزي امكان پذير است و در صورتي كه شهر مورد درخواست دانشجو، پذيرش بدون آزمون نداشته باشد حداكثر مي تواند و ترم ميهماني شود.

انتقال دانشجوياني كه بدون آزمون پذيرش شده اند به واحدهايي كه پذيرش بدون آزمون دارند پس از تاييد واحد مبداء، واحد مقصد، مركز آزمون و سازمان مركزي امكان پذير است.

واحدها و مراكز دانشگاهي مقصد بايد پس از پايان هر نيم سال ميهماني ليست نمرات دانشجويان ميهمان را در اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزش آنان به واحد مبداء ارسال كنند، بديهي است اين گونه دانشجويان بايد در هر نيم سال ميهماني ضمن اخذ ليست دروسي از واحد مبداء جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه كنند.

در خواست نقل و انتقال پذيرفته شدگان جديد الورود در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه از بدو قبولي به واحد مقصد امكان پذير و بديهي است در خواست نقل و انتقال ساير دانشجويان در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه پس از گذشته يك نيم سال از قبولي ضمن ثبت نام در واحد دانشگاهي مبداء امكان پذير است.

نقل و انتقال دانشجوياني كه در مرحله تكميل ظرفيت پذيرش شده اند پس از گذشته يك نيم سال از قبولي در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه امكان پذير است.

نقل و انتقال دانشجويان واحدها الكترونيكي ممنوع است.

دريافت پايان نامه دانشجوي ميهماني در صورت نداشتن منع آموزشي با نظر معاونت آموزشي واحدهاي دانشگاهي مبدا و مقصد و تاييد كميسيون موارد خاص دانشجويي امكان پذير است.

ضوابط انتقال يا ميهماني بر اساس ازدواج و متاركه:

به منظور ترويج فرهنگ ازدواج در جامعه دانشجوئي درصورتيكه دانشجو پس از انتخاب رشته محل، ازدواج دائم كرده با ارائه مدارك لازم، انتقال يا ميهماني وي به هريك از واحدهاي دانشگاهي امكانپذير است.

همچنين انتقال يا ميهماني دانشجويان متأهل زن كه پس از انتخاب رشته محل متاركه كرده اند با ارائه مدارك لازم به هر يك از واحدهاي دانشگاهي و ميهماني دانشجويان زن تا پايان سال اول شيردهي امكانپذير است.

ضوابط انتقال يا ميهماني بر اساس خانواده شاهد و ايثارگران :

به منظور ارج نهادن به مقام والاي خانواده شاهد و ايثارگران و طبق ماده 62 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران انتقال يا ميهماني دانشجويان مذكور به شرط پذيرش با آزمون به شرح ذيل امكانپذير است.

انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد، انتقال يا ميهماني دانشجويان آزادگان، اسرا، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد، ميهماني جانبازان 5 % درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان داراي حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاريخ 24/7/67 ، در بدو پذيرش با ارائه مدارك لازم، به هر يك از واحدهاي دانشگاهي امكانپذير است.

تبصره 1 : مجوز انتقال يا ميهماني واجدين شرايط ماده فوق پس از تأييد بنياد شهيد و كميسيون ايثارگران سازمان مركزي دانشگاه امكانپذير است.

تبصره 2 : منظور از «دانشجويان شاهد» در اين ضابطه، پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد يا مفقودالاثر است

ضوابط ميهماني دانشجويان باردار ، بيمار و معلول:

ميهماني دائم آن دسته از دانشجوياني كه داراي معلوليت جسمي و حركتي شديد، روشندل و ناشنوايي شديد باشند در صورت تأييد مراجع ذيصلاح (سازمان بهزيستي و تائيد كميسيون پزشكي)، ميهماني دائم آن دسته از دانشجوياني كه كميسيون پزشكي بيماري آنان را صعب العلاج تشخيص داده است (نظير اماس، سرطان، دياليزي و هموفيلي و...) و ميهماني دانشجويان بيمار در صورت عدم امكان دريافت خدمات درماني موردنياز در محل تحصيل به شرط تائيد كميسيون پزشكي و همچنين تاييد كميسيون نقل وانتقال دانشجويي دانشگاه پس از ثبت نام اوليه در واحد دانشگاهي مبدأ از بدو قبولي امكانپذير است.

تبصره 1 : شهريه ثابت و متغير دانشجويان ميهمان دائم در هر نيمسال توسط واحد مقصد اخذ و در مهلت مقرر شهريه ثابت به حساب واحد مبدأ واريز ميگردد. بديهي است در خصوص دانشجوياني كه از بدو ورود در واحد مقصد ميهمان دائم ميگردند لزومي به ارسال ليست دروس در هر نيمسال از واحد مبدأ نيست.

تبصره 2 : به منظور تكميل پرونده دانشجويان ميهمان دائم، واحد مقصد موظف است كارنامه تحصيلي دانشجو و ساير مكاتبات ضروري را در هر نيمسال به واحد مبدأ ارسال كند.

تبصره 3 : با توجه به لزوم داشتن تواناييهاي جسمي و روحي براي ادامه تحصيل در برخي از رشته ها مانند پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري، مامايي، تربيت بدني، دامپزشكي و ... با نظر كميسيون پزشكي درخواست دانشجويان اين قبيل رشته ها به مراجع ذيربط ارجاع و پس از تغيير رشته درخواست آنان قابل بررسي خواهد بود.

ضابطه ميهماني بر اساس چند دانشجويي:

درصورتيكه بيشتر از يك نفر از افراد تحت تكفل خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) بطور همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل باشند، ميهماني يك نفر يا بيشتر به هريك از واحدهاي دانشگاهي به شرط موافقت واحدهاي مبدا و مقصد با ارائه مدارك لازم امكانپذير است.

ضابطه ميهماني بر اساس فوت والدين، همسر و فرزند:

ميهماني دانشجويان مجردي كه پس از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر يا مادر و همچنين دانشجويان متأهل كه همسر يا فرزند آنان فوت كنند با ارائه مدارك لازم به هريك از واحدهاي دانشگاهي امكانپذير است.

ضوابط انتقال يا ميهماني همسر و فرزندان كاركنان و اعضاي هيأت علمي تمام وقت (شاغل و بازنشسته و متوفي) و نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي:

انتقال يا ميهماني فرزندان و همسر كاركنان تمام وقت رسمي و قراردادي و اعضاي هيأت علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي)، پيماني و نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي در صورت احراز شرايط (كسب حداقل 90 % نمره قبولي آخرين نفر پذيرفته شده در واحد مقصد) و داير بودن رشته، گرايش و مقطع تحصيلي به شهر محل خدمت كارمند يا عضو هيأت علمي (مطابق حكم كارگزيني) و در صورت عدم وجود رشته، گرايش و مقطع به نزديكترين واحد محل خدمت از بدو قبولي امكانپذير است.

چنانچه دانشجوي متقاضي انتقال 90 % نمره آخرين نفر پذيرفته شده در واحد مقصد را كسب نكند؛ مجوز دو ترم ميهماني به شرط پيشرفت تحصيلي در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرايط (گذراندن حداقل 24 واحد درسي در طي دونيمسال ميهماني براي مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتراي حرفه اي با كسب معدل كل 14 و گذراندن 16 واحد درسي در مقطع كارشناسي ارشد با كسب معدل كل 15 (پس از دو ترم ميهماني مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غير اين صورت دانشجو براي ادامه تحصيل از طريق واحد مقصد به واحد قبولي اوليه معرفي خواهد شد.

ضوابط انتقال يا ميهماني كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي:

انتقال كاركنان و اعضاي هيات علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي) دانشگاه آزاد اسلامي به نزديكترين واحد محل خدمت پذيرفته شده (به استثناي واحد محل خدمت) از بدو قبولي در صورت كسب 90 %نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مقطع مربوطه در واحد مقصد امكانپذير است.

چنانچه دانشجوي متقاضي انتقال، 90 % نمره آخرين نفر پذيرفته شده در واحد مقصد را كسب نكند؛ مجوز دو ترم ميهماني به شرط پيشرفت تحصيلي در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرايط (گذراندن حداقل 24 واحد درسي در طي دو ترم ميهماني براي مقاطع كارداني، كارشناسي با كسب معدل كل 14 و گذراندن 16 واحد درسي در مقطع كارشناسي ارشد با كسب معدل كل 15 (پس از دو ترم ميهماني مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غير اين صورت دانشجو براي ادامه تحصيل از طريق واحد مقصد به واحد قبولي اوليه معرفي خواهد شد.

ضوابط انتقال يا تغيير رشته فرزندان اعضاي هيأت علمي شاغل و بازنشسته و متوفي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور بر اساس مصوبه جلسه 735 مورخ 92/04/25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي تمام وقت رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي با مرتبه علمي مربي و بالاتر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در صورت كسب 90 % نمره كل آخرين نفر پذيرفته شده در سهميه مربوطه براي رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هيات علمي و در صورت عدم وجود رشته به نزديكترين شهر به محل خدمت عضو هيات علمي در بدو قبولي امكانپذير است.

تغيير رشته فرزندان اعضاي هيأت علمي تمام وقت رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي با مرتبه علمي مربي و بالاتر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در صورت كسب 5/92 % نمره كل آخرين نفر پذيرفته شده در همان مقطع و 12 گروه آزمايشي سهميه مربوط براي رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هيات علمي و در صورت عدم وجود رشته نزديكترين شهر به محل خدمت عضو هيات علمي در بدو قبولي امكانپذير است.

تبصره 1 : چنانچه فرزند عضو هيات علمي حدنصاب لازم براي انتقال (90 % نمره كل آخرين نفر پذيرفته شده در واحد مقصد) را كسب نكند؛ مجوز دو ترم ميهماني به شرط پيشرفت تحصيلي در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرايط (گذراندن حداقل 24 واحد درسي در طي دو نيمسال ميهماني با كسب معدل كل 14 (پس از دو ترم ميهماني مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غير اين صورت دانشجو براي ادامه تحصيل از طريق واحد مقصد به واحد قبولي اوليه معرفي خواهد شد.

تبصره 2 : انتقال مشروط براي تغيير رشته وجود ندارد.

تبصره 3 : تسهيلات اين مصوبه مشمول آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي نيست.

تبصره 4 : استفاده از اين تسهيلات فقط براي يكبار در دوره تحصيل و حداكثر تا پايان ترم اول پذيرش امكانپذير است.

ضوابط ميهماني ورزشكاران و قهرمانان ملي :

ميهماني دانشجوياني كه در عضويت تيم هاي ملي فدراسيون هاي ورزشي بوده و با تأييد وزارت ورزش و جوانان حضور ايشان در مسابقات رسمي، اردوها و تمرينات تيم ملي گواهي ميشود، پس از احراز شرايط همكاري با دانشگاه و تأييد معاونت ورزش دانشگاه امكانپذير است.

همچنين ميهماني دانشجوياني كه در تيم هاي ورزشي باشگاه فرهنگي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي عضويت دارند، با تأييد معاونت ورزش دانشگاه امكانپذير است.

ضوابط ميهماني دانشجو به استناد ماده 71 قانون خدمات كشوري:

ميهماني وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونين رئيس جمهور، استانداران و سفراء (بندهاي «ج» و «د» ماده 71 قانون خدمات كشوري) و همسر و فرزندان آنان در هر نيمسال تا پايان سال تحصيلي كه در مسئوليت مربوطه انجام وظيفه مي كنند به محل مأموريت و يا نزديكترين شهر به محل اشتغال پس از تأييد كميسيون نقل و انتقالات دانشجويي امكانپذير است.

انتقال پذيرفته شدگان فارغ التحصيل دبيرستان هاي سازمان سما:

انتقال فارغ التحصيلان دبيرستان هاي سازمان سما كه حداقل 4 سال آخر دوره تحصيلي خود را در دبيرستان هاي سازمان سما گذرانده باشند پس از تاييد معاونت سازمان سما دانشگاه و در صورت كسب حداقل 90 % نمره قبولي آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد و داير بودن رشته، گرايش و مقطع تحصيلي از بدو قبولي امكانپذير است.

ضوابط انتقال يا ميهماني بر اساس جدول هم ترازي:

انتقال دانشجويان به هر يك از واحدهاي گروه همتراز و پايين تر به شرط موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و پرداخت هزينه انتقال امكان پذير است. بديهي است موافقت واحدهاي مبدا و مقصد از طريق سامانه و بدون نياز به مراجعه دانشجو انجام مي شود.

ميهماني دانشجويان به هريك از واحدهاي جدول همترازي در صورت داشتن شرايط عمومي، كسب امتياز و اولويت نسبت به ساير دانشجويان متقاضي ميهماني در واحد مقصد با توجه به ظرفيت در رشته/مقطع شهر و امتياز (بر مبناي نسبت جدول همترازي واحد مقصد و مبدا، ميانگين كل، سابقه ميهماني و ضريب اولويت دانشجويان خواهر) امكانپذيراست.

تبصره: با توجه به تعيين امتياز، امكان انتخاب 5 گزينه براي واحد مقصد وجود خواهد داشت تا در صورت عدم كسب امتياز در اولويت هاي اول، اولويت هاي بعدي دانشجو توسط سامانه بررسي شود.

 

 

Powered by DorsaPortal