اعضاي هيأت علمي
 

 

نام خانوادگي

نام

رشته تحصيلي

مدرك

مرتبه علمي

پست الكترونيك

سوابق پژوهشي

تاج الدين

ناهيد

ژنتيك

فوق ليسانس

مربي tajedin@iaufala.ac.ir

دانلود

محمدي مصطفي ژنتيك

فوق ليسانس

مربي mohamadi@iaufala.ac.ir دانلود
يزدانپناهي نسرين ژنتيك

دكتري تخصصي

استاديار

yazdanpanahi@iaufala.ac.ir دانلود

 

1394/02/30
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal