فعاليتهاي گروه
New Page 3
 

1- آموزشي

 رسالت آموزشي گروه مامايي:

 تعليم و تربيت ماماهاي متعهد و تقويت نگرش و انگيزش دانشجويان در جهت ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به مددجويان همراه با شناخت نيازهاي بهداشتي درماني مادران و كودكان جامعه ،ارتقاء ارتباطات بين رشته اي در جهت توانمندسازي دانش آموختگان

  اهداف كلي گروه مامائي :

1.     تربيت نيروي انساني كارآمد (ماما) در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور

2.     انجام فعاليت هاي پژوهشي توسط گروه

3.     ارتقاي سطح علمي و توانمندي اعضاي گروه،  ماماهاي فارغ التحصيل و شاغل

اهداف آموزشي گروه:

 1-ايجاد توانايي علمي و مهارتي در دانشجويان مامايي در ابعاد مختلف سلامت زنان و كودكان  ( زايمان و ...)

 2- تربيت فارغ التحصيلاني كه توانايي خود اشتغالي و اشتغال زايي داشته باشند.

 3- ايجاد توانايي علمي و عملي در دانشجويان ساير رشته ( پرستاري ) در زمينه بهداشت زنان ، مادران، كودكان و تنظيم خانواده

 4- برنامه ريزي و اجراي كارگاه ها در جهت ارتقاء توانمندي هاي فردي اعضاء هيأت علمي گروه و حفظ سطح علمي گروه در سطح استانداردهاي جهاني

 5- ارزشيابي مداوم دانش آموختگان و نياز سنجي آموزشي آنها

  

2- پژوهشي

1-ارتقاء و بهبود مهارتهاي باليني دانشجويان در عرصه بالين از طريق شناسايي نقاط ضعف و قوت آنان

 2- فراهم نمودن بستري مناسب جهت يادگيري موثر مهارتهاي باليني در دانشجويان و تقويت انگيزه حرفه اي آنان

 3- ارائه آموزش بالين بر مبناي آخرين اطلاعات علمي دنيا و بهبود روش هاي سنتي ارائه خدمات به مادران و كودكان

 

 

1393/12/09
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal