آيا مي دانيد؟
New Page 9

 

آيا مي دانيد اعضاي هيات علمي گروه بيوتكنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان چه افرادي با چه تخصص هايي مي باشند؟؟؟

 

دكتر مريم محمدي سيچاني

·        عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 20 سال سابقه خدمت

·        دكتري تخصصي بيوتكنولوژي ميكروبي

·        استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال 1393

·        داراي 20 مقاله منتشر شده و 17 كنفرانس ملي و بين المللي، 8 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 20 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر سيما يحيي آبادي

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 11 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي فيزيولوژي گياهي

·        معاونت آموزشي و رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 4 سال

·        داراي 15 مقاله منتشر شده و 37 كنفرانس ملي و بين المللي، چاپ 2 كتاب و راهنمايي و مشاوره 15 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر علي نوري

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 10 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي تكوين جانوري

·         داراي 15 مقاله منتشر شده و 17 كنفرانس ملي و بين المللي، 6 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 15 پايان نامه كارشناسي ارشد

·        عضو ستاد فناوري نانو ايران، عضو انجمن نانو آمريكا

·        پژوهشگر برتر دومين كنگره بين المللي زيست شناسي كاربردي دانشگاه آزاد مشهد در سال 1383

 

 دكتر نوشين نقش

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 14 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي فيزيولوژي جانوري

·        دانشيار دانشكده علوم زيستي

·        استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال 1395

·        عضو هيات علمي نخبه واحد فلاورجان در سال 1383

·         داراي 44 مقاله منتشر شده شامل: 13 مقاله ISI  و 23 مقاله ISC و 8 مقاله خارجي

·        داراي 37 كنفرانس ملي و بين المللي از جمله كشورهاي انگليس، آمريكا و سنگاپور

·        داراي 7 طرح پژوهشي، چاپ 1 كتاب و راهنمايي و مشاوره 32 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر عليرضا نظري

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 5 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي بهداشت آبزيان

·        داراي 9 مقاله منتشر شده و 13 كنفرانس ملي و بين المللي، 1 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 5 پايان نامه كارشناسي ارشد

·        مدير عامل شركت و كارشناس پرورش ميگو

 

دكتر رامش منجمي

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 25 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي فيزيولوژي جانوري

·        معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5 سال

·        استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال 1374

·        پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال 1386

·        عضو هيات علمي نخبه واحد فلاورجان در سال 1383

·        داراي 13 مقاله منتشر شده و 19 كنفرانس ملي و بين المللي، چاپ 4 كتاب و راهنمايي و مشاوره 30 پايان نامه كارشناسي ارشد

  

دكتر سيد مجيد لوح موسوي

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 17 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي زراعت و اصلاح نباتات

·        كسب رتبة اوّل فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد رشتة زراعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در سال 1376

·        سرپرست آموزش امور فرهنگي و فوق برنامه و عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگانِ اصفهان در سال 1378

·        مدير دفاتر رياست و مالي شركت تكادو در سال 1378

·        مدير دانشكدة دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال 1379

·        مدير امور پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5 سال

·        رياست باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5 سال

·        دبير شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5 سال

 

دكتر مهنوش فاطمي

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 14 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي تكوين جانوري

·        داراي 5 مقاله منتشر شده و چاپ 2 كتاب و راهنمايي و مشاوره 5 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر حميد رضا عكافي

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 14 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي اكولوژي گياهي

·        مسئول هرباريوم دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 3 سال

·        مسئول انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 1 سال

·        مسئول امور پژوهشي دبيرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 3 سال

·        رتبه سوم پايان نامه فوق ليسانس: بررسي تنوع گونه اي گياهان حوزه سد طرق در مشهد در سومين جشنواره فردوسي مشهد

·        رتبه دوم كتاب : روشهاي اندازه گيري تنوع زيستي در هفتمين جشنواره فردوسي مشهد

·        داراي 6 مقاله منتشر شده و 13 كنفرانس ملي و بين المللي از جمله كشورهاي آلمان، مكزيك، اكراين و مالزي ، چاپ 2 كتاب، 4 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 5 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر شهلا روزبهاني

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 25 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي تكوين جانوري

·        معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5 سال

·        رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 6 سال و در حال حاضر

·        داراي 21مقاله منتشر شده و 10 كنفرانس ملي و بين المللي، 1 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 30 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر زهرا رضايتمند

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 20 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي فيزيولوژي گياهي

·        استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال 1395

·       داراي 5 مقاله منتشر شده و 17 كنفرانس ملي و بين المللي، 6 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 10 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 دكتر منيره رنجبر

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 20 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي فيزيولوژي گياهي

·        معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5/2 سال

·        معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5/2 سال

·        داراي 21 مقاله منتشر شده و 31 كنفرانس ملي و بين المللي، 3 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 25 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر مهرنوش بهادراني

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 9 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي فيزيولوژي گياهي

·        مسئول انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 5/1 سال

·        داراي 8 مقاله منتشر شده و 4 كنفرانس ملي و بين المللي، چاپ 3 كتاب و راهنمايي و مشاوره 8 پايان نامه كارشناسي ارشد

·        رابط دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با مركز رويان اصفهان

 

دكتر ليلا امجد

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 15 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي تكوين گياهي

·        پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال 1392

·         دانشجوي برگزيده علمي-اخلاقي در اولين همايش دانشجويان علمي و اخلاقي واحد علوم و تحقيقات تهران در سال 1383

·        عضو هيات علمي نخبه واحد فلاورجان در سال 1383

·        داراي 51 مقاله منتشر شده شامل: 22 مقاله ISI  و 16 مقاله ISC و 13 مقاله خارجي

·        داراي 61 كنفرانس ملي و بين المللي با 32 كنفرانس بين المللي خارجي در كشورهاي انگليس، سنگاپور، اكراين، برزيل، دبي، مالزي، تركيه، اتريش و اسپانيا

·        داراي 5 طرح پژوهشي و راهنمايي و مشاوره 56  پايان نامه كارشناسي ارشد

 

دكتر محبوبه خطابخش

·       عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با 9 سال سابقه خدمت

·       دكتري تخصصي سيستماتيك گياهي

·        رياست باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به مدت 3 سال

·        داراي 2 مقاله منتشر شده و 3 كنفرانس ملي و بين المللي، چاپ 3 كتاب و 2 طرح پژوهشي

 

 

1395/05/04
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal