برنامه كارآموزي
 

برنامه كارآموزي رشته پرستاري نيمسال دوم 96-95

ترم 2 پرستاري

 

ترم 4 پرستاري

 

ترم 6 پرستاري

 

ترم 7 پرستاري

رديف

نام كاراموزي

1

كاراموزي در عرصه داخلي 3-گروهA

2

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهA

3

كاراموزي در عرصه فوريت-گروهB

4

كاراموزي در عرصه بهداشت مادران ونوزادان-گروهA

5

كاراموزي در عرصه داخلي 2-گروهA

6

كاراموزي در عرصه داخلي1-گروه A

7

كاراموزي در عرصه داخلي3-گروهB

8

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهA

9

كاراموزي در عرصه كودكان-گروهA

10

كاراموزي در عرصه ويژه-گروه A

11

كاراموزي كودك سالم-گروهA

12

كاراموزي داخلي 4-گروهB

13

كاراموزي در عرصه داخلي 2-گروهB

14

كاراموزي در عرصه فوريت-گروهB

15

كاراموزي در عرصه داخلي 1-گروهB

16

كاراموزي كودك سالم-گروهB

17

كاراموزي در عرصه ويژه-گروه B

18

كاراموزي در عرصه كودكان -گروهB

19

كاراموزي در عرصه فوريت-گروهA

20

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهB

21

كاراموزي در عرصه داخلي 3-گروهA

22

كاراموزي در عرصه داخلي 3-گروهA

23

كاراموزي در عرصه بهداشت مادران ونوزادان-گروهB

24

كاراموزي در عرصه ويژه-گروهB

25

كاراموزي در عرصه فوريت-گروهA

26

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهB

 

ترم 8 پرستاري

رديف

نام كاراموزي

1

كاراموزي در عرصه بهداشتA

2

كاراموزي در عرصه بهداشت C

3

كاراموزي در عرصه بهداشت B

4

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهC

5

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهA

6

كاراموزي در عرصه روان-گروهB

7

كاراموزي در عرصه كودكان-گروهA

8

كاراموزي در عرصه كودكان-گروهC

9

كاراموزي در عرصه مادران ونوزادان-گروهB

10

كاراموزي در عرصه مديريت-گروهC

11

كاراموزي درعرصه مديريت-گروهB

12

كاراموزي در عرصه ويژه-گروهA

13

كاراموزي در عرصه ويژه-گروهB

14

كاراموزي در عرصه مديريت-گروهA

15

كاراموزي درعرصه مادران ونوزادان-گروهC

16

كاراموزي در عرصه مادران ونوزادان –گروهA

17

كاراموزي در عرصه كودكان-گروهB

18

كاراموزي در عرصه روان-گروهC

19

كاراموزي در عرصه روان-گروشA

20

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهA

21

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروهB

22

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروه B

23

كاراموزي در عرصه داخلي 4-گروه C

 

1395/11/13
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal