معرفي دفتر EDO
 

 بر اساس مصوبه  شوراي آموزشي دانشكده پرستاري مامايي  در تاريخ 2/12/1393 نياز به تشكيل دفتر EDO (توسعه آموزش)تاييد و تصويب شد  واين دفتر بنا بر حكم رياست دانشگاه از تاريخ 1/4/1394 با تركيب اعضا و مسئولين شروع به كار كرد.

مأموريت و اهداف تشكيل (EDO)

ماموريت دفتر توسعه آموزش علوم پزشكي به عنوان يكي از مجموعه هاي دانشكده پرستاري و مامايي ارتقاي كمي و كيفي فرآيند آموزش مي باشد. دفتر توسعه آموزش با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشكده و دانشگاه و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي در باره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي، به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت‌هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است:

 • توسعه فلسفه هاي نوين در حيطه هاي آموزش پزشكي
 • توانمندسازي اعضاء هيأت علمي در حيطه آموزش علوم پزشكي منطبق بر استانداردهاي موجود
 • تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي براساس نيازهاي جامعه
 • سازماندهي، هدايت، نظارت و انجام پژوهش هاي مرتبط با آموزش پزشكي
 • سازماندهي، هدايت، نظارت و اجراي سنجش دانشجويان و برنامه هاي آموزشي

محورهاي كلي وظايف EDO

1.ارائه مشاوره و مشاركت در تدوين و بازنگري برنامه ريزي آموزشي از قبيل: تدوين برنامه آموزشي (curriculum)، طرح دوره (course plan)، طرح درس، log book و . . .).

2. ارتقا توانمندي اعضاء هيات علمي دانشكده در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي.

3. ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي فراگيران، اعضاء هيات علمي و فرآيندهاي آموزش در دانشكده.

4. ارائه مشاوره به دانشجويان در زمينه روش‌هاي نوين ياددهي و يادگيري، برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط.

5. مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه‌هاي آموزشي براي راه اندازي رشته‌هاي جديد در دانشكده.

6. هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزشي (مورد تاكيد وزارت متبوع) و مشاركت در تدوين و اجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني گروه ها

7. ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش (انجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي و موضوعات كاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري- مهارت هاي ارتباطي- نياز سنجي آموزشي و . . .).

8. - مشاركت در انجام نياز سنجي اعضاي هيئت علمي و جذب نظرات آنها

9. تقويت و تجهيز كتابخانه دانشكده و دفتر توسعه با هدف برطرف كردن نياز اعضاء هيأت علمي علاقه مند به منابع معتبر و جديد در زمينه آموزش پزشكي

10. برقراري ارتباط مستمر با دانشجويان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پژشكي و درگير كردن آنها در فعاليت هاي واحد.

11. ارائه مشاوره در زمينه اجراي روشهاي نوين آموزشي و مشاوره مطالعه براي توسعه آموزش.

12 . شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده برقراري ارتباط مداوم با مديران گروه هاي آموزشي.

 

 اهداف دفترتوسعه آموزش دانشكده :

 • بازنگري وطراحي برنامه هاي درسي متناسب با نيازجامعه
 • ارزشيابي دروني
 • زمينه سازي به منظورنهادينه شدن تغييرات آموزشي وگسترش تجارب مفيد درزمينه آموزشي
 • ارتقاء سطح دانش ، نگرش ومهارتهاي اساتيددرزمينه هاي آموزشي – پژوهشي ومشاوره اي
 • سنجش و ارزشيابي عملكرد اساتيد دانشكده

تحليل آزمونها:
 • ارائه ژورنال كلاب اساتيدودانشجويان
 • تهيه دفترچه وپفلتهاي آموزشي اساتيد
 • ترغيب اساتيدودانشجويان ومشاركت علاقمندان به اجراي طرحهاي پژوهشي درزمينه آموزش
 • ارتقاء سطح دانش ومهارتهاي چندگانه دردانشجويان بخصوص Gifted- students

طراحي ، اجراء وارزشيابي دوره هاي آموزشي ومهارتهاي باليني وكارگاهها براي اساتيد ودانشجويان ازطريق نظرسنجي واعلام نيازاساتيدودانشجويان

 

اهداف جزئي

Ø      پيگيري ارائه طرح درس

Ø      پيگيري تدوين برنامه هاي  دوره هاي آموزشي

Ø      مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي شيوه هاي نوين آموزشي

Ø      پيگيري تدوين  و بازنگري برنامه راهبردي دانشكده

Ø      پيگيري تدوين و همكاري در ارزشيابي برنامه راهبردي

      كميته آموزش اساتيد و آموزش مداوم

Ø      نياز سنجي  در ارتباط با موضوعات تخصصي،همكاري با آموزش مداوم دانشكده

Ø      شناسايي روز آمد نيازهاي آموزشي

Ø      تعيين اولويت برنامه هاي آموزشي- تهيه فهرست موضوعات آموزشي

Ø      نياز سنجي آموزشي اعضاء هيئت علمي همكاري در طرح  و برنامه ريزيكارگاههاي آموزشي

Ø      توسعه توانائيهاي اساتيددر گسترش  روشهاي بهينه و نوين آموزش

    كميته ارزشيابي

     اهداف  و فعاليت هاي كميته ارزشيابي:

          Ø      پيگيري و همكاري در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به شاخصهاي ارزشيابي

          Ø      پيگيري و همكاري در ارزشيابي  مدرسين و ارزشيابي سيستم و برنامه هاي آموزشي

          Ø      پيگيري و تهيه و تدوين برنامه  هاي ارزشيابي درون گروه هاي اموزشي

          Ø      پيگيري و تهيه و بازنگري   log book دانشجويان پرستاري و مامايي

       كميته تكنولوژي  آموزشي

      اهداف:

Ø      اطلاع رساني در زمينه سايت و ارتباط آموزشي پيگيري  و تهيه امكانات  و وسايل آموزشي مناسب

      كميته پژوهش در آموزش اهداف و فعاليتها

Ø      تشويق اعضاءهيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي

Ø      تعيين اولوتهاي پژوهش در حوزه آموزشي خود

Ø      تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

Ø      تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

      كميته استعداد درخشان

Ø      پيگيري تقاضاها  و نيازهاي  دانشجويان استعداد درخشان تدارك و تشويق و ترغيب دانشجويان

Ø      استفاده بهينه از توانايي دانشجويان در بخشهاي مختلف EDO

Ø      گزارش دانشجويان برتر

 

      دفتر  توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامائي در تاريخ        با استفاده از مشاركت گروهي اعضاء هيئت  علمي در پنج محور توسعه آموزشي  متشكل از پژوهش در آموزش ، برنامه ريزي،ارزشيابي و مشاوره دانشجويان شروع به كار كرد

    اقدامات انجام شده:

Ø      سازمان دهي مكان دفتر

Ø      فعال سازي فضاي دانشكده

Ø      فعال سازي منوي  دفتر توسعه در صفحه دانشكده

Ø      تدوين  لاگ بوك جهت دانشجويان مامايي

Ø      هماهنگ شدن  دفتر  با انجمنهاي علمي دانشكده

Ø      تهيه وتدون فرم طرح درس در دروس نظري

Ø      تهيه  و تدوين و باز نويسي طرح درس دروس بالين به تفكيك در ورشته با همكاري اعضاء گروههاي آموزشي

Ø      جمع آوري  و بررسي طرح  درس آعضاء محترم هيئت علمي

Ø      نياز سنجي كارگاهاي مورد نياز اعضاء هيات علمي و دانشجويان

Ø      تهيه  و تدوين  فرم ارزشيابي دانشجويان در دروس باليني به تفكيك  درس  ورشته تحصيلي با همكاري آعضاء گروهها

 

1394/06/07
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal