پروپوزال هاي سال 97
 

شماره جلسه6

تاریخ جلسه 25 اردیبهشت 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

نیلوفر رنجکش

17230507962006

بررسی تاثیر آنزیم های پروتئاز و α آمیلاز بر تشکیل بیوفیلم توسط  استرپتوکوکوس موتانس جداسازی شده از پلاک دندانی

دکتر نفیسه سادات نقوی

دکتر مریم محمدی سیچانی

2

منصوره صادقی

17230507962007

جداسازی و شناسایی مخمرهای مولد آنزیم ال آسپاراژینازو بهینه سازی تولید توسط آزمون آماری RSM

دکتر کیوان بهشتی مآل

دکتر فرشته قندهاری

3

عاطفه شهرکی

17230507962005

اثر باکتری¬های محرک رشد ریزوسفری بر رشد و فاکتورهای فیزیولوژیک گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorious )تحت شرایط تنش سرب

دکتر مریم محمدی سیچانی

دکتر منیره رنجبر

4

فاطمه کریمیان نوکابادی

17230560962004

تولید بیوتکنولوژی کاروتوئید بوسیله رودوتورولموسیلاژینوزا و کاربرد آن در صنایع غذایی و بررسی پروفایل لیپیدی در موش

دکتر محبوبه مدنی

دکتر نوشین نقش

5

سمانه بهرامی

17230560962005

بررسی تاثیر ضد قارچی و سیتوتوکسیک متابولیت های باسیلوس آتروفئوس

دکتر محبوبه مدنی

دکتر رامش منجمی

6

خاطره ترابی

17230560962003

تولید کاروتوئید بوسیله قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم و بررسی کاربرد آن در صنایع غذایی و تاثیر آن بر آنزیمهای کبدی و سمیت کبدی  در موش سوری نر

دکتر نوشین نقش

دکتر محبوبه مدنی

7

فاطمه قنبر پور راهداری

17230554962002

مقایسه اثر آنتی اسکلروتیک عصاره ی هیدروالکلی گیاه گلدر و ریحان با داروی کیناکرین از طریق مهار آنزیم فسفولیپاز     در رب های نژاد ویستارA2 

دکترشاهانی پور

دکتر رامش منجمی

 

10

مژگان واثقی

17221301962021

تاثیر نسبت های مالی و تولید ناخالص داخلی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر ناصر ریاحی نسب

 

11

آرزو علیدادی

17221301962022

بررسی رابطه بین نگهداری وجه نقد و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدی فلاح محضه

 

12

ماریتا زایه کندی

17221301962025

بررسی اثر روند تغییرات شاخص نفت خام ایران بر شاخص بورس تهران مبتنی بر مدل شبکه¬های عصبی بازگشتی ( RNN)

دکتر ابوالفضل یحیی آبادی

دکتر علی تقوی مقدم

13

مریم نوربخش نژاد

17221301962024

تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر رابطه محافظه کاری شرطی و عملکرد شرکت

دکتر سیدعباس هاشمی

 

14

ندا حافظی نیا

17221301962023

تأثیر قابلیت سودآوری, نقدینگی و اظهارنظر حسابرس در تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رسول موسی الرضایی

دکتر ناهید عابدی

 

شماره جلسه7
تاریخ جلسه13خرداد ماه
 

ردیف>

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

نگار محمدی

17230507762101

بررسی فراوانی گاردنرلا واژینالیس در مبتلایان به واژینوز مراجعه کننده به درمانگاه های فلاورجان به روش مولکولی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن

دکتر مریم محمدی سیچانی

دکتر مریم اله دادیان

2

سارا مهدی زاده

17230560962006

تولید کاروتوئید بوسیله قارچ ردوسپورودیوم بابجوا و بررسی کاربرد آن در صنایع غذایی و تاثیر آن بر آنزیمهای کبدی و سمیت کبدی  در موش سوری نر

دکتر نوشین نقش

دکتر محبوبه مدنی

3

فریماه غفوری جبلی

 

تحلیل تأثیر سرمایه و نسبت های نقدینگی بر درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر ناصر ریاحی نسب

ظرفیت تکیل است

-------------

4

ندا مولوی

17221301962026

توانایی مدیریت ، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه

دکتر مهدی فیل سرایی

در فایل ارسالی موجود نمی باشد

5

خدیجه متقیان کلبی بکی

17221301962027

تأثیر تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شواهدی از حق الزحمه حسابرس

دکتر ابوالفضل یحیی آبادی

دکتر ناهید عابدی

 

شماره جلسه 8
تاریخ جلسه12تیرماه
 

ردیف>

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

حنان جودکی

17230507962008

جداسازی میکروارگانیسم های مولد فیتاز از پروبیوتیک های رایج در غذای طیور و فضولات ماکیان و بهینه سازی تولید آنزیم با RSM

دکتر زرین دخت امامی

دکتر سید حسین میردامادیان

2

افسانه ملامیرزایی

17230507962010

مقایسه تاثیر دود سرگین الاغ ماده و کاج بر باکتری های مقاوم به چند آنتی بیوتیک مسبب عفونت های ادراری در زنان باردار

دکتر مریم اله دادیان

دکتر منیر دودی

3

مائده خدادادی

17230507962009

بررسی فراوانی مایکوپلاسما هومینیس در مبتلایان به واژینوز باکتریال در فلاورجان به روش مولکولی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک

دکتر مریم اله دادیان

دکتر مریم محمدی

4

مریم خدامی بافقی

17230560962007

بهینه سازی زیست پالایی نفت خام در مقیاس پایلوت توسط میکروارگانیسم های جداسازی شده از منابع آلوده به نفت با استفاده ازResponse Surface Methodology (RSM) 

دکتر  زرین دخت امامی کرونی 

دکتر ملاحت رضایی

5

افروز شیرانی

17230528962025

اثرات محافظتی عنصر روی بر فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز سرم در رتهای مسموم با آلومینیوم

دکتر مشتاقی

دکترفولادگر

6

فریده مرادی

17230528962024

اثرات آلومینیوم بر  فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز و اثرات محافظتی عصاره سیر بر آن

دکتر مشتاقی

دکتر رنجبر

4

نگار شاهسونی

940183005

فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از استافیلوکوک آرئوس در موش های دیابتی با استفاده از نانوامولسیون حاوی آلومینیوم کلرید پتالوسیانین

دکتر فرشته قندهاری

دکتر ملاحت رضایی

عدم انطباق با پروپوزال

ظرفیت مشاوره خانم دکتر قندهاری تکمیل می باشد

مقطع دکترا

7

نیمااسلام نژاد

17230507962011

بررسی خصوصیات مولکولی و عوامل موثر در بیماریزایی جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و دارای مقاومت حد واسط به ونکومایسین

دکتر فرشته قندهاری

دکترمحسن میرزایی

دکترمحمدرضامهرابی

دکترمحبوبه مدنی

 

شماره جلسه 9
تاریخ جلسه24 تیرماه

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

ریحانه السادات طباطبایی

17230560962008

جداسازی و بهینه سازی تولید آنزیم سلولاز در میکروارگانیسم های مولد سلولاز جداسازی شده از خاک و پروبیوتیک های رایج مورد استفاده در غذای دام و طیور و بررسی تاثیر آن بر کیفیت غذا

دکتر  زرین دخت امامی کرونی 

سید حسین میردامادیان

2

زهرا شربتی

17230507962012

فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از پسودوموناس آئروزینوزا و

بررسی فاکتورهای مرتبط با استرس اکسیداتیو در شرایط in vivo

خانم دکتر فرشته قندهاری 

خانم دکتر  مهنوش فاطمی

3

نفیسه زارع زاده

17230528962026

بررسی اثر نوشیدنی حاصل از کمبوچا کشت شده   روی چای سیاه و اسطوخودوس بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم چربی (LDL، HDL، VLDL،کلسترول ولیپوپروتئین لیپاز)، میزان گلوکز و HblA1c سرم رت‌های تیمار شده با استرپتوزوتوسین

دکتر  زهرا رضایتمند 

دکتر کهین شاهانی پور

 

 

شماره جلسه 10
تاریخ جلسه13 شهریورماه

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

بهناز عباسی

17230507971001

بررسی اثر ایمنولوژیک زهر زنبور عسل روی موش آلوده به کاندیدا آلبیکنس

دکتر لاله هویدا

دکتر محبوبه مدنی

2

عظیمه صفری غریب وند

17230507962013

جداسازی وشناسایی باکتری های مولد آنزیم هیالورونیداز و بهینه سازی

تولید توسط آزمون آماری تاگوچی

دکتر کیوان بهشتی مآل

---------

3

نگار شاهسونی

17230507962014

فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از استافیلوکوک آرئوس در موش های دیابتی با استفاده از نانوامولسیون حاوی آلومینیوم کلرید پتالوسیانین

دکتر  ملاحت رضایی

دکتر فرشته قندهاری

4

مرضیه علیزاده کوپایی

17221301971001

حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (قبل و بعد از بحران مالی)

دکتر مهدی فلاح مهنه

-

5

ندا حسینی

17221301962029

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک عدم پرداخت در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دکتر ناصر ریاحی نسب

-

6

سحر رشیدی

17221301971002

بررسی رابطه بین ساخنار سرمایه و واکنش شرکتها به شوکهای منفی سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران

دکتر مصطفی حبیبی

دکتر ناصر ریاحی نسب

7

مریم رضایی

17230528962029

مطالعه تغییرات فاکتورهای آپوپتوتیک Bax، p53 ، BCL2، سلولهای سرطان پستان القا شده توسط DMBA در رت های صحرایی ماده نژاد ویستار تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه زرین گیاه

دکترشاهانی پور

دکتررنجبر

8

اعظم السادات میرباقری

17221301962030

بررسی تاثیر چرخه اقتصادی ومحافظه کاری حسابداری برمحدودیت های مالی

دکترسیدمحسن خلیفه سلطانی

دکترعلی تقوی مقدم

9

فریماه غفوری جبلی

17221301962028

تحلیل تاثیرسرمایه ونسبت های نقدینگی بردرماندگی مالی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکترسیدمحسن خلیفه سلطانی

دکترعلی تقوی مقدم

10

اعظم کارگر

17230507971002

 

دکترنسرین یزدان پناه

دکتر فرشته قندهاری

11

سارا سلیمانی

17230507971003

 

دکتر مهنوش فاطمی

دکتر فرشته قندهاری

مقطع دکتری

گیتی علیزاده مقدم

17230516962001

بررسی مورفولوژیکی و مقاومت ارقام گوجه فرنگی به عامل لکه موجی

1-دکتر  زهرا رضایتمند

2- مهدی نصر اصفهانی

دکتر مهدی خزائی

 

داور دفاع از پروپوزال های دانشجویان مقطع دکتری  به شرح ذیل تعیین گردید:

1

گیتی علیزاده مقدم

 

بررسی مورفولوژیکی و مقاومت ارقام گوجه فرنگی به عامل لکه موجی

1-دکتر  زهرا رضایتمند

2- مهدی نصر اصفهانی

دکتر مهدی خزائی

اساتید داور

دکتر شکوفه انتشاری(داور مدعو خارجی)

دکتر محبوبه مدنی(داور مدعو داخلی

دکترمنیره رنجبر(داور گروه تخصصی)

دکتر لیلا امجد( داور گروه تخصصی)

 

شماره جلسه 11
تاریخ جلسه18 مهرماه

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

بهاره قائدی باردئی

17221301971003

تحلیل تاثیر توانایی های مدیریتی بر کیفیت گزارش های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر محسن خلیفه سلطانی

دکتر ناصر ریاحی نسب

2

ندا آتش

17221301962031

بررسی تاثیر چرخه عمر بر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر محسن خلیفه سلطانی

دکتر محسن رحیمی

3

مینا قربانی

17221301971008

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت جریانات نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دکترمصطفی حبیبی

دکتر ناصر ریاحی نسب

4

منصوره رحیم زاده

17221301971010

بررسی تاثیرارتباطات سیاسی بر رابطه ی بین خصوصیات هیئت مدیره و نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران

دکترمصطفی حبیبی

دکتر ناصر ریاحی نسب

5

رویا فریدون فر

17221301971007

تاثیر ضعف کنترل داخلی بر ذخایر زیان وام ها: شواهدی از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر ابوالفظل یحیی آبادی

دکتر محسن رحیمی

6

طیبه خسروی هفشجانی

17221301971009

بررسی رابطه بین نقدینگی سهام و پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدی فلاح مهنه

_

7

مژگان یوسفی

17221301971004

بررسی تاثیر اخبالر سودهای بزرگ و منفی بر پیش بینی مدیریت

دکتریحی ابادی

ناصر ریاحی نسب

8

فاطمه رفیعی

17221301971006

بررسی تاثیر ساختار مالکیت،کیفیت حسابرسی،ساختار هیات مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام

دکتر ابوالفضل یحیی آبادی

دکتر محسن رحیمی

9

مریم بابائی

17221301971005

بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و اندازه شرکت بر ارزش شرکت

دکتر ناصر ریاحی نسب

--

10

ندا جعفری طادی

17221301971011

تاثیر ناپایداری شدید سهام و محافظه کاری برهزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دکتر موسی رضایی

دکتر محسن رحیمی

11

سمیه مختاری

17221301971012

بررسی ارتباط کیفیت حسابداری وریسک اطلاعاتی بر نوسانات ضمنی اعلام سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران

دکتر سید محسن خلیفه سلطان

دکتر محسن رحیمی

 

شماره جلسه 12
تاریخ جلسه30مهرماه

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

ساناز طباطبایی

17230560971001

بررسی تطبیقی زیست پالایی خاک های آلوده به نفت با همکاری میکروارگانیسم های تجزیه کننده ی نفت و ضایعات زیستی

دکتر زرین دخت امامی کرونی

دکتر مریم محمدی سیچانی

2

الهام کریمی

17230507971004

 

بررسی رابطه بین سم آفلاتوکسین و هپاتیت B و C در مراجعه کنندگان به انتقال خون استان اصفهان 

 

دکتر محبوبه مدنی

دکتر کیوان بهشتی مآل

3

ساناز رجبی               

17230554971001

بررسی تاثیر عصاره ی مغناطیسی سیاهدانه (Nigella Sativa) و نانوذرات اکسید منیزیوم(MgO)  بر میزان انسولین و گلوکز پلاسما و بیان ژن Igf1 در کبد رت های نر دیابتی

دکتر  نوشین نقش

دکتر غلامرضا امیری

4

شکوه شاهین

17230560971002

تاثیر عصاره پسماند کمپوست قارچ آگاریکوس بیسپوروس بر جوانه­زنی و خصوصیات رشد گیاه گلرنگ تحت تنش سرب

دکتر مریم محمدی سیچانی

دکتر زهرا رضایتمند

5

فائزه نادعلی نجف آبادی

17230505971001

بررسی تاثیر عصاره مغناطیسی سیاهدانه و نانوذرات اکسید منیزیم بر تری گلیسرید، کلسترول و یون های منیزیم و کلسیم پلاسما و بیان  ژن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا ((Tnf-alpha کبدی در رت های نر دیابتی                    

دکتر نسرین یزدان پناهی

دکتر منیره رنجبر

6

مهری عبدالهی

17230528971001

مقایسه اثر درمانی عصاره آبی و الکلی کلاه بادمجان  Solanum melongena و بامیه  esculentus Hibiscus و زردچوبه  Curcuma longa  با متفورمین در موش های صحرایی نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دکتر رامش منجمی

دکتر کهین شاهانی پور

7

محبوبه امینی خشویی

17230554971002

بررسی تأثیرات عصاره مغناطیسی سیاهدانه (Nigella Sativa)و نانو ذرات اکسید منیزیم ) (MgO بر میزان Fe سرم و CBC و بیان ژن کاتالاز (Cat)کبد در رت های نر دیابتی

دکتر مریم استاد شریف

دکتر نوشین نقش

8

میترا زارعان آدرمنابادی

17230554971003

بررسی تاثیر عصاره مغناطیسی هیدرواتانولی سیاهدانه(Nigella Sativa )و نانوذرات اکسید منیزیم بر میزان آنزیم های کبدی SGPT وSGOT و بیان ژنGpx1 در کبد رت های دیابتی نر

 

دکتر نوشین نقش

دکتر نسرین یزدان پناهی

 

 

 

شماره جلسه 15
تاریخ جلسه13 آذرماه

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

زینب بابایی

950019818

بررسی خاصیت ضدباکتریایی و اثر ترکیبی عصاره اتانولی ریشه گیاه عنصل با آنتی بیوتیک ایمی پنم بر برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

دکتر مژگان قیاسیان

دکتر مریم محمدی سیچانی

2

حانیه روستایی

950062011

توانایی کنترل بیولوژیک متابولیت های باسیلوس آتروفئوس، تحمل دمایی آن و بررسی آسیب وارده

ناشی از آن بر قارچ ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

دکتر محبوبه مدنی

دکتر میردامادیان

3

پری ناز ز  عصاچی

950265098

بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر محسن رحیمی

-----------

4

فرنوش علیزاده

940499627

تاثیر بیش اعتمادی مدیران وارتباطات سیاسی بر هزینه های تحقیق

دکتر مصطفی حبیبی

آقای مهدی طالب قصابی

5

زهرا خسرویان

950297390

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری ریزوسفری سودوموناس وبررسی اثر آن روی شاخصهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه افسنطین

دکتر  زهرا رضایتمند

دکتر منیره دودی

 

شماره جلسه14

تاریخ جلسه 30 مهرماه 97

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

محدثه فتاحی نیسیانی

17230507971009

اثر ضدقارچی ترکیبات لیپوپپتیدی تولید شده توسط باسیلوس آمیلولیکوئی فاسینس M13-RW01 و بررسی آسیب وارد شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

دکتر محبوبه مدنی

دکتر رسول محمدی

2

افروز شفیعی لردجانی

17230507971008

بررسی تاثیر ضد میکروبی کاروتنوئیدهای رودوتورولا گلوتینیس بر برخی باکتری های بیماریزا در ماهی قزل آلای رنگین کمان و توانایی تحریک ایمنولوژیک آن

دکتر محبوبه مدنی

دکتر شفیق شفیعی

3

حدیث کارخیران خوزانی

17230507971007

فعالیت بیولوژیک متابولیت های باسیلوس سوبتیلیس بر علیه برخی قارچ های بیماریزا و بررسی آسیب وارده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

دکتر محبوبه مدنی

دکتر رسول محمدی  

 

شماره جلسه18

تاریخ جلسه8 بهمن ماه 97

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

فرانک حافظی

17230507971013

ارزیابی سطح سلنیوم و ویتامین E در مبتلایان به هپاتیت B شناسایی شده با روش کمی لومینسانس

خانم دکتر نقوی

آقای دکتر عابدی

 

شماره جلسه19

تاریخ جلسه15 بهمن ماه 97

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

صدف خدیج

17230507972001

جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک تولید کننده اگزو پلی-ساکارید و بررسی توانایی پری¬بیوتیکی آنها

دکتر سید حسین میردامادیان

دکتر رسول شفیعی

2

مرضیه السادات درخش

17221301972001

تاثیر سیاست های پولی و نگهداشت وجه نقد برکارایی سرمایه گذاری

دکتر مصطفی حبیبی

دکتر علیرضا زارعی

3

مینا رعنایی

17230560972001

تولید بیوفلوکولانت های میکروبی و بررسی میزان کارایی آن‌ها در کاهش BOD فاضلاب

سید حسین میردامادیان

دکتر زرین دخت امامی

 

 

1397/11/28
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal