پروپوزال هاي سال 97
 

شماره جلسه6

تاریخ جلسه 25 اردیبهشت 

ردیف>

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

نیلوفر رنجکش

17230507962006

بررسی تاثیر آنزیم های پروتئاز و α آمیلاز بر تشکیل بیوفیلم توسط  استرپتوکوکوس موتانس جداسازی شده از پلاک دندانی

دکتر نفیسه سادات نقوی

دکتر مریم محمدی سیچانی

2

منصوره صادقی

17230507962007

جداسازی و شناسایی مخمرهای مولد آنزیم ال آسپاراژینازو بهینه سازی تولید توسط آزمون آماری RSM

دکتر کیوان بهشتی مآل

دکتر فرشته قندهاری

3

عاطفه شهرکی

17230507962005

اثر باکتری¬های محرک رشد ریزوسفری بر رشد و فاکتورهای فیزیولوژیک گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorious )تحت شرایط تنش سرب

دکتر مریم محمدی سیچانی

دکتر منیره رنجبر

4

فاطمه کریمیان نوکابادی

17230560962004

تولید بیوتکنولوژی کاروتوئید بوسیله رودوتورولموسیلاژینوزا و کاربرد آن در صنایع غذایی و بررسی پروفایل لیپیدی در موش

دکتر محبوبه مدنی

دکتر نوشین نقش

5

سمانه بهرامی

17230560962005

بررسی تاثیر ضد قارچی و سیتوتوکسیک متابولیت های باسیلوس آتروفئوس

دکتر محبوبه مدنی

دکتر رامش منجمی

6

خاطره ترابی

17230560962003

تولید کاروتوئید بوسیله قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم و بررسی کاربرد آن در صنایع غذایی و تاثیر آن بر آنزیمهای کبدی و سمیت کبدی  در موش سوری نر

دکتر نوشین نقش

دکتر محبوبه مدنی

7

فاطمه قنبر پور راهداری

17230554962002

مقایسه اثر آنتی اسکلروتیک عصاره ی هیدروالکلی گیاه گلدر و ریحان با داروی کیناکرین از طریق مهار آنزیم فسفولیپاز     در رب های نژاد ویستارA2 

دکترشاهانی پور

دکتر رامش منجمی

 

10

مژگان واثقی

17221301962021

تاثیر نسبت های مالی و تولید ناخالص داخلی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر ناصر ریاحی نسب

 

11

آرزو علیدادی

17221301962022

بررسی رابطه بین نگهداری وجه نقد و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدی فلاح محضه

 

12

ماریتا زایه کندی

17221301962025

بررسی اثر روند تغییرات شاخص نفت خام ایران بر شاخص بورس تهران مبتنی بر مدل شبکه¬های عصبی بازگشتی ( RNN)

دکتر ابوالفضل یحیی آبادی

دکتر علی تقوی مقدم

13

مریم نوربخش نژاد

17221301962024

تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر رابطه محافظه کاری شرطی و عملکرد شرکت

دکتر سیدعباس هاشمی

 

14

ندا حافظی نیا

17221301962023

تأثیر قابلیت سودآوری, نقدینگی و اظهارنظر حسابرس در تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رسول موسی الرضایی

دکتر ناهید عابدی

 

شماره جلسه7
تاریخ جلسه13خرداد ماه
 

ردیف>

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

نگار محمدی

17230507762101

بررسی فراوانی گاردنرلا واژینالیس در مبتلایان به واژینوز مراجعه کننده به درمانگاه های فلاورجان به روش مولکولی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن

دکتر مریم محمدی سیچانی

دکتر مریم اله دادیان

2

سارا مهدی زاده

17230560962006

تولید کاروتوئید بوسیله قارچ ردوسپورودیوم بابجوا و بررسی کاربرد آن در صنایع غذایی و تاثیر آن بر آنزیمهای کبدی و سمیت کبدی  در موش سوری نر

دکتر نوشین نقش

دکتر محبوبه مدنی

3

فریماه غفوری جبلی

 

تحلیل تأثیر سرمایه و نسبت های نقدینگی بر درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر ناصر ریاحی نسب

ظرفیت تکیل است

-------------

4

ندا مولوی

17221301962026

توانایی مدیریت ، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه

دکتر مهدی فیل سرایی

در فایل ارسالی موجود نمی باشد

5

خدیجه متقیان کلبی بکی

17221301962027

تأثیر تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شواهدی از حق الزحمه حسابرس

دکتر ابوالفضل یحیی آبادی

دکتر ناهید عابدی

 

شماره جلسه 8
تاریخ جلسه12تیرماه
 

ردیف>

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

حنان جودکی

17230507962008

جداسازی میکروارگانیسم های مولد فیتاز از پروبیوتیک های رایج در غذای طیور و فضولات ماکیان و بهینه سازی تولید آنزیم با RSM

دکتر زرین دخت امامی

دکتر سید حسین میردامادیان

2

افسانه ملامیرزایی

17230507962010

مقایسه تاثیر دود سرگین الاغ ماده و کاج بر باکتری های مقاوم به چند آنتی بیوتیک مسبب عفونت های ادراری در زنان باردار

دکتر مریم اله دادیان

دکتر منیر دودی

3

مائده خدادادی

17230507962009

بررسی فراوانی مایکوپلاسما هومینیس در مبتلایان به واژینوز باکتریال در فلاورجان به روش مولکولی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک

دکتر مریم اله دادیان

دکتر مریم محمدی

4

مریم خدامی بافقی

17230560962007

بهینه سازی زیست پالایی نفت خام در مقیاس پایلوت توسط میکروارگانیسم های جداسازی شده از منابع آلوده به نفت با استفاده ازResponse Surface Methodology (RSM) 

دکتر  زرین دخت امامی کرونی 

دکتر ملاحت رضایی

5

افروز شیرانی

17230528962025

اثرات محافظتی عنصر روی بر فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز سرم در رتهای مسموم با آلومینیوم

دکتر مشتاقی

دکترفولادگر

6

فریده مرادی

17230528962024

اثرات آلومینیوم بر  فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز و اثرات محافظتی عصاره سیر بر آن

دکتر مشتاقی

دکتر رنجبر

4

نگار شاهسونی

940183005

فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از استافیلوکوک آرئوس در موش های دیابتی با استفاده از نانوامولسیون حاوی آلومینیوم کلرید پتالوسیانین

دکتر فرشته قندهاری

دکتر ملاحت رضایی

عدم انطباق با پروپوزال

ظرفیت مشاوره خانم دکتر قندهاری تکمیل می باشد

مقطع دکترا

7

نیمااسلام نژاد

17230507962011

بررسی خصوصیات مولکولی و عوامل موثر در بیماریزایی جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و دارای مقاومت حد واسط به ونکومایسین

دکتر فرشته قندهاری

دکترمحسن میرزایی

دکترمحمدرضامهرابی

دکترمحبوبه مدنی

 

شماره جلسه 9
تاریخ جلسه24 تیرماه

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

ریحانه السادات طباطبایی

17230560962008

جداسازی و بهینه سازی تولید آنزیم سلولاز در میکروارگانیسم های مولد سلولاز جداسازی شده از خاک و پروبیوتیک های رایج مورد استفاده در غذای دام و طیور و بررسی تاثیر آن بر کیفیت غذا

دکتر  زرین دخت امامی کرونی 

سید حسین میردامادیان

2

زهرا شربتی

17230507962012

فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از پسودوموناس آئروزینوزا و

بررسی فاکتورهای مرتبط با استرس اکسیداتیو در شرایط in vivo

خانم دکتر فرشته قندهاری 

خانم دکتر  مهنوش فاطمی

3

نفیسه زارع زاده

17230528962026

بررسی اثر نوشیدنی حاصل از کمبوچا کشت شده   روی چای سیاه و اسطوخودوس بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم چربی (LDL، HDL، VLDL،کلسترول ولیپوپروتئین لیپاز)، میزان گلوکز و HblA1c سرم رت‌های تیمار شده با استرپتوزوتوسین

دکتر  زهرا رضایتمند 

دکتر کهین شاهانی پور

 

 

 

1397/04/26
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal