معرفي معاونت پژوهش و فناوري
 

مشخصات فردي

نام: سيد علي اصغر   نام خانوادگي: مشتاقي          تاريخ و محل تولد: 1329 –اصفهان    

اطلاعات تماس :

 

اصفهان-فلاورجان- دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

 

 

*** دريافت سوابق پژوهشي***

 

مدارج تحصيلي دانشگاهي

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشكاه محل تحصيل

مقطع تحصيلي

سال ورود

سال اخذ مدرك

1

كارشناسي

علوم آزمايشگاهي

اصفهان

1351

1355

2

كارشناسي ارشد

شيمي كلينيكي

آمريكا

1356

1359

3

دكتري (PhD)

بيوشيمي كلينيكي

انگلستان

1363

1366

4

فوق دكتري (Post Doc)

آنزيم شناسي كلينيكي

انگلستان

1366

1367

 

سوابق و فعاليت هاي آموزشي

رتبه علمي: استاد

1-      عضو هيئت علمي: مربي  به صورت تمام وقت  از تاريخ 1355 تا تاريخ 1367

2-      عضو هيئت علمي: استاديار           به صورت تمام وقت  از تاريخ 11367 تا تاريخ 1372

3-      عضو هيئت علمي: دانشيار            به صورت تمام وقت  از تاريخ 1372 تا تاريخ 1376

4-      عضو هيئت علمي: استاد تمام         به صورت تمام وقت  از تاريخ 1376 تا كنون

5-      درس هاي تدريس شده هب تفكيك مقاطع تحصيلي (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري)*

 

رديف

درس هاي تدريس شده

مقطع تحصيلي

سال تحصيلي

1

عناصر كمياب، بيوشيمي پزشكي،بيوشيمي هورمون كارورزي

PhD

1367 تا كنون

2

بيوشيمي باليني، آب و الكتروليت، بيوشيمي هورمون، پروتئين و اسيد هاي نوكلئيك، مباحثي در بيوشيمي، روش هاي آزمايشگاهي بيوشيمي

MSc و MD و Pharm

1367 تا كنون

3

بيوشيمي عمومي، بيوشيمي علوم آزمايشگاهي، تكنيك هاي بيوشيمي، كنترل كيفي، بيوشيمي باليني

BSc

1361 تا كنون

 

* همكاري در تدريس منتخبي از دروس كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه هاي تربيت مدرس و علوم پزشكي شهركرد و علوم پزشكي يزد، دانشگاه آزاد اسلامي يزد.

  

سوابق فعاليت هاي اجرايي

رديف

عنوان پست

مدت تصدي

از تاريخ

تا تاريخ

1

اولين سرپرست آموزشي دانشكده داروسازي بعد از انقلاب

4 سال

1359

1363

2

اولين سرپرست دانشجوئي دانشكده داروسازي بعد از انقلاب

4 سال

1359

1363

3

مدير گروه بيوشيمي

12 سال

منقطع

1385

4

رئيس اداره امور آزمايشگاهاي استان اصفهان

3 سال

1382

1385

5

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته بيوشمي وزارت بهداشت

10 سال

منقطع

تا كنون

6

عضو شوراي ناظر بر آزمايشگاه هاي استان اصفهان

2 سال

1367

1369

7

عضو كميته تخصصي امور آزمايشگاهاي استان اصفهان

2 سال

1367

1369

8

عضو كميته انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي- فلاورجان

يك سال

1392

تا كنون

9

عضو شوراي تخصصي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان

     

10

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

2 سال 1393 تا كنون

 

دوره هاي آموزشي و مطالعاتي

دريافت بورس تحصيلي جهت اخذ مدرك  M.Scاز آمريكا   1356 تا سال 1359

دريافت بورس تحصيلي جهت اخذ مدركPhD از انگلستان در سال 1363

عضويت در هيئت تحريريه مجلات علمي و پژوهشي:

1.       عضو هيئت موسس و هيئت  تحريريه مجله ISI،  Dental Research

2.       عضو هيئت موسس و هيئت  تحريريه مجله دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان

3.       عضو هيئت موسس و هيئت  تحريريه مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

عضويت درانجمن هاي علمي داخلي

عضو هيئت موسس انجمن بيوشيمي ايران                       عضو هيئت موسس انجمن عناصر كمياب ايران

عضو هيئت مديره انجمن بيوشيمي ايران                          عضو هيئت مديره انجمن عناصر كمياب ايران (در حال حاضر)

رئيس انجمن عناصر كمياب ايران (در حال حاضر)                نايب رئيس جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران(در حال حاضر)

عضويت در انجمن هاي بين المللي

American Association for clinical chemistry (USA)

Association of British clinical Biochemistry (U.K)

Biochemical Society (U.K)

International Society for Trace element Research in Human (USA)

 

افتخارات و جوائز

دانشيار ممتار دانشگاه علوم پزشكي   اصفهان  1376

محقق نمونه كشوري و دريافت لوح و جايزه  از مقام وزارت علوم  1380

متخصص علوم آزمايشگاهي نمونه كسب لوح و جايزه  1387

برنده جايزه رازي در كنگره بيوشيمي (استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي موحديان)

برنده جايزه رازي در كنگره بيوشيمي(استا د راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي حسن زاده)

دريافت لوح و تنديس در نكو داشت روز استاد سال1382دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دريافت لوح روز استاد از مقام وزارت بهداشت 1384

دريافت لوح استاد تمام پيشكسوت بيوشيمي  1388

دريافت لوح استاد ممتاز متخصص آزمايشگاه در كنگره آزمايشگاه و بالين 1390

دريافت لوح استاد پيشكسوت بيوشيمي، كنگره آزمايشگاه و بالين، تهران 1392

راه اندازي اولين دوره دكتري تخصصي بيوشيمي باليني(PHD)  در ايران در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1367

راه اندازي اولين دوره كارشناسي ارشد و دكتري بيوشيمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

راه اندازي مجتمع آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

1395/08/22
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal