5970
1
تلفنهاي مستقيم دانشگاه
New Page 10
 

ليست تلفن هاي مستقيم

رديف

قسمت مربوطه

  شماره تلفن

1

مخابرات

37420134

2

مخابرات

37420135

3

مخابرات

37420140

4

مخابرات

37420145

5

دفتر رياست

37420136

6

معاونت اداري و مالي

37420137

7

معاونت آموزشي

37420143

8

معاونت پژوهشي

37420144

9

معاونت دانشجويي فرهنگي

37435256

10

دانشكده پرستاري و مامايي

37435263

11

مدير كل عمراني

37435207

12

مدير امور آموزشي

37435262

13

مدير امور اداري

37434081

14

مدير حراست

37420141

15

مدير امور دانشجويي

37420139

16

مدير امور پژوهشي

37435258

17

اداره آمار ، اطلاعات و رايانه

37427044

18

روابط عمومي

37423470

19

صندوق رفاه دانشجويي

37435264

20

دبيرخانه

37432601

21

اداره امتحانات

37420142

22

خوابگاه

37433040

23

خوابگاه

37427045

24

دفتر فرهنگ اسلامي

37420138

25

دفتر مشاوره

37435261

26

بسيج اساتيد

37423309

27

بسيج دانشجويي

37427669

28

آموزشكده قهدريجان

37504002

29

آموزشكده قهدريجان

37505200

30

بانك ملي دانشگاه

37420146

31

تاكسي سرويس دانشگاه

37425020

32

تاكسي سرويس دانشگاه

37425030

33

اداره آمار ، اطلاعات و رايانه

37427044

 

 

1395/05/03
Powered by DorsaPortal