• نحوه آدرس دهی در کلیه تولیدات علمي

    نحوه آدرس دهی در کلیه تولیدات علمي

    نحوه درج صحیح آدرس باشگاه در تولیدات علمی داخلي اعضاي باشگاه:

    باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

    نحوه درج صحیح آدرس باشگاه در تولیدات علمی خارجي اعضاي باشگاه:

    Young Researchers and Elite Club , Falavarjan Branch , Islamic Azad University , Isfahan , Iran