• شرایط لغو ثبت نام

    موارد لغو عضویت:

    ۱- سپری شدن مدت عضویت

    ۲- از دست دادن هر یک ازشرایط عضویت به حکم مراجع ذيربط

    ۳- عدم تبعیت از مقررات باشگاه ، اخلاق پژوهشی و آئین نامه هاي انضباطي دانشگاه ( حتي براي اعضاي فارغ التحصيل که عضويت آنها تمام نشده است )

    ۴- وقفه تحصیلی غیرموجه به مدت يکسال