• معرفی مقاطع و رشته های تحصیلی

  مقطع تحصیلی عنوان رشته مدرک پایه مورد پذیرش
  دکتری تخصص (۵رشته) بیوشیمی کارشناسی ارشد
  میکروبیولوژی
  زیست شناسی گیاهی  -فیزیولوژی
  زیست شناسی جانوری -فیزیولوژی
  زبان وادبیات عرب
  کارشناسی ارشد (۱۲رشته) بیوشیمی کارشناسی
  میکروبیولوژی –میکروب های بیماری زا
  میکروبیولوژی –محیطی
  زیست شناسی سلولی ومولکولی
  زیست شناسی سلولی ومولکولی-بیوفیزیک
  زیست فناوری -میکروبی
  زیست شناسی گیاهی  -فیزیولوژی
  فیتوشیمی
  بیوفیزیک
  حسابداری
  زبان وادبیات عرب
  آموزش وزبان انگلیسی
  کارشناسی(۱۰رشته) پرستاری ۱-دیپلم متوسطه(۴ساله و نظام ۳-۳-۶)

  ۲-مدرک پیش دانشگاهی

  ۳- دیپلم ۴ساله نظام قدیم هنرستان

  در کلیه رشته ها قابل قبول است

  مامایی
  میکروبیولوژی
  زیست شناسی –سلولی و مولکولی
  زیست فناوری
  زیست شناسی جانوری
  زیست شناسی گیاهی
  حسابداری
  مهندسی شهرسازی
  زبان و ادبیات فارسی
  کارشناسی ناپیوسته (۴رشته) آموزش ربان انگلیسی ۱-کاردانی پیوسته (مرتبط و غیر مرتبط)

  ۲-کاردانی ناپیوسته (مرتبط و غیر مرتبط)

  در کلیه رشته ها قابل قبول است

  حسابداری
  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  معماری
  کاردانی پیوسته (۴رشته) نرم افزار کامپیوتر ۱-دیپلم فنی حرفه ای(متجانس)

  ۲- دیپلم کار و دانش (متجانس و۱۴واحدجبرانی)

  ۳- دیپلم سه ساله نظری متوسطه(۱۲واحد جبرانی در صورت غیر متجانس )

  ۴-دیپلم کامل۴ ساله نظام قدیم متوسطه

  ۵-دیپلم هنرستان نظام قدیم (متجانس)

  نقشه کشی معماری -معماری
  حسابداری
  کودکیاری –مربی کودک
  کاردانی ناپیوسته (۴ رشته) کاردانی آموزش زبان انگلیسی ۱-دیپلم متوسطه(۴ساله)

  ۲- مدرک پیش دانشگاهی

  ۳- دیپلم ۴ ساله نظام قدیم هنرستان در کلیه رشته ها قابل قبول است

  کاردانی حسابداری
  نرم افزار کامپیوتر
  تربیت معلم آموزش علوم تجربی