• شرایط عضویت

  شرایط عضویت:

  شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از تاریخ ۲۶/۶/۹۲ بر اساس بخشنامه جديد بصورت زير مي باشد:

  شرایط عمومی:

  ۱- داشتن سن بین ۱۵ تا ۴۰ سالگی

  ۲- داشتن صلاحیت عمومی پذیرش دانشجو

  شرایط اختصاصی:

  کلیه دانشجویان رشته های علوم پايه داراي معدل ۱۴ نا ۲۰ که حداقل ۳۰ واحد در مقطع کارشناسي و ۹ واحد در مقطع كارشناسي ارشد را گذرانده اند، مي توانند در صورت احراز ۲۰ امتياز عضو باشگاه شوند. تعيين اين امتيازات بر اساس موارد زير و جداول امتيازدهي باشگاه مي باشد:

  ۱- معدل

  ۲- چاپ مقالات

  ۳- شرکت در همایش ها

  ۴- تالیف کتاب

  تبصره: دانشجویانی که دارای امتياز خاص مانند ثبت اختراع ، نفرات برتر جشنواره ها يا نفرات اول پذيرفته شده در آزمون و … هستند، مي توانند با اين شرط خاص عضو شوند.

  جداول امتیازدهی عضویت