• بخشنامه ها و آیین نامه های مرکز رشد

  1. آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  2. شیوه نامه فعالیت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري دانشگاه در حوزه هاي مختلف
  3. شیوه نامه تاسیس شهرک هاي فناوري آزاد ( شفا )
  4. شیوه نامه پذیرش مراکز رشد
  5. شیوه نامه ایجاد و حمايت از شرکتهاي دانش بنيان دانشگاه
  6. شیوه نامه اجرایي فرهنگي تاسيس شرکت هاي دانش بنيان فرهنگي ، هنري و اجتماعي نسخه جديد
  7. شیوه نامه اجرایي آيين نامه مالکيت فکري (معنوي) دانشگاه آزاد اسلامي
  8. دستورالعمل ساماندهی و توسعه مراکز نوآوری و رويدادهاي کارآفريني
  9. دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت هاي اقتصادي
  10. تفویض اختیار
  11. بخشنامه نمونه سازی
  12. نحوه مشارکت اعضای هیات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در تاسيس و اداره شرکت هاي دانش بنيان
  13. دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت هاي دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمي يا با مشارک دانشگاه- ابلاغ جديد
  14. بخشنامه نحوه و نوع همکاری واحدها با شرکت های دانش بنيان در تحقق درآمدهاي غير شهريه اي
  15. بخشنامه معادل سازی ساعات تدریس
  16. بخشنامه صدور احکام شورا مرکز رشد
  17. بخشنامه شرکت های دانش بنیان نوع ۱ و ۲
  18. بخشنامه شرکت ها
  19. بخشنامه درخصوص اقتصاد دانش بنیان
  20. بخشنامه حمایت از اختراعات
  21. بخشنامه حق مشاوره
  22. بخشنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان
  23. بخشنامه امور اجرایی مراکز رشد
  24. بخشنامه استقرار شرکت های تحقیق و توسعهR&D
  25. اعلام شناسه ملی و شماره اقتصادی
  26. اساسنامه مرکز رشد
  27. آیین نامه تشخيص شرکت هاي دانش بنيان
  28. آئین نامه تأسیس داروخانه سنتي
  29. آئین نامه پذیرش مراکز رشد