• بخشنامه های پژوهشی

  عنوان شماره بخشنامه تاریح تصویب
  آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۱۲۳ / ۱۰ / ص / ۹۹ ۱۷ / ۸ / ۹۹
  آیین نامه طرح های پژوهشی + پیوست ۲۰۷۶ / ۱۰ ۸ / ۷ / ۹۹
  شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی
  ابلاغ شيوه‌نامه جامع نشر كتب علمي ۱۴۸ / ۱۰ / ص / ۹۹ ۹۹/۳/۱۴
  شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی ۱۰/۷۴۵۸۲ ۹۸/۱۱/۱۶
  بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاهها، مراکز علمی، جامعه و صنعت ۱۰/۶۹۳۱۸ ۹۸/۱۰/۲۸
  آئین نامه نحوه برقراری و پرداخت حق تخصص کارکنان آزمایشگاه و کارگاه ۱۰/۶۸۴۵۲ ۹۸/۱۰/۲۴
  دستورالعمل بازاریابی محصولات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی ۶۳۹۸۹ ۹۸/۱۰/۲۴
  دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰/۶۲۸۱۵ ۹۸/۱۰/۴
  دستورالعمل برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی ۱۰/۵۸۷۲۲ ۹۸/۰۹/۱۹
   شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی (اصلاحیه) ۱۰/۵۸۷۲۳ ۹۸/۰۹/۱۹
  دستورالعمل برگزاری هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی ۲۴۸۱۴ ۹۸/۰۵/۲
  تفکیک وظایف و مسئولیت های پژوهشی در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه و معاونت های موضوعی ۱۰/۲۴۰۲۸ ۹۸/۰۴/۳۰
  آیین نامه نشریات علمی ۲۵۶۸۵ / ۱۱ ۹ / ۲ / ۹۸
  شیوه نامه واحدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰/۲۴۰۱۹ ۹۸/۰۴/۳۰
  ارایه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه با قابلیت ثبت اختراع یا تجاری شدن ۷۰/۴۰۶۴۷ ۹۵/۰۶/۱۵
  آیین نامه تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰/۱۴۱۸۰ ۹۵/۰۲/۲۷
  حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی ۷۰/۹۶۵۱۰ ۹۴/۱۲/۰۸
  امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۷۰۳۶۲/۷۰ ۹۴/۹/۱۸
  آئین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت ۵۷/۳۶۱۰۸ ۹۴/۶/۹
  آیین نامه طرح های پژوهشی ۷۰/۳۱۳۰۴ ۹۴/۰۵/۱۹
  بروز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار ۲۲۵۹۸ / ۷۰ ۸ / ۴ / ۹۴
  آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشی ۷۰/۲۲۴۷۴ ۹۴/۰۴/۰۸
  شیوه نامه اجرایی استفاده از سامانه آزمایشگاه های همکاردانشگاه آزاد اسلامی ۷۰/۱۱۲۹۸۷ ۹۳/۱۲/۲۴
   آیین نامه تشکیل سامانه آزمایشگاه های همکاردانشگاه آزاد اسلامی ۷۰/۱۱۲۹۸۸ ۹۳/۱۲/۲۴
   آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی  ۷۰/۱۰۹۳۵۸ ۹۳/۱۲/۱۳
  تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی ۷۰/۶۸۳۹۸ ۹۳/۰۷/۱۹
  آیین نامه ایمنی آزمایشگاهها ۷۰/۶۸۳۹۷ ۹۳/۰۷/۱۹
  بخشنامه تشکیل کمیته ترفیعات و روند بررسی پرونده های مربوط به اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی ۳۰/۶۴۵۰۹ ۹۳/۰۷/۳
  پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران ۸۱/۵۴۹۵۶ ۹۳/۰۵/۲۹
  شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی ۸۷/۵۴۳۹۷ ۹۳/۰۵/۲۶
  شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور ۷۳/۳۷۶۷۳ ۹۳/۰۲/۲۴
  حق الزحمه داوری طرح هاي پژوهشی ۷۳/۳۶۲۰۴۱ ۹۲/۱۰/۳۰
  شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۸۷/۳۵۲۶۷۶ ۹۲/۱۰/۲۲
  سخنرانی مربوط به ارایه نتایج طرح های پژوهشی ۸۱/۹۸۲۵۰ ۹۱/۰۳/۳۱
  آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی ۷۶/۲۲۹۸۹۸ ۹۰/۰۶/۳۰